#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วุฒิภัทร มีทุน
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ อินคำปา
3.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
4.นาย รัชชานนท์ มินทะนา
5.นาย พัฒน์ศักดิ์ เหล็กการกูล
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ลุ่มนอก
7.นาย ก้องกิดากร หินแก้ว
8.นาย กมลภพ ดินเหลือง
9.นาย ปฏิพล พรมสถาน
10.นาย อดิศักดิ์ เทพวงค์
11.นาย รพีภัทร แสนสุข
12.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันทะรส
1.นาย ทินกร ศาลาคำ
2.นาย ตฤธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชกมล แก่นจันทร์
2.นางสาว ธาราทิพย์ ใจโลกา
3.นางสาว สุพิชฌาย์ ยานะเคหัง
4.นางสาว บุษบง วงษ์เขียวแดง
5.นางสาว นิชาดา โปธา
6.นางสาว สุธิตา จันทร์งาม
7.นางสาว พรรณกาญจน์ ตากองค์
8.นางสาว วารี งามขำ
9.นางสาว แก้วตา เมจิ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ งามหมู่
2.นางสาว พรพิมล ณ คำ
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
14.60 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา กันทะวงค์
1.นาย คมกริช พลหาญ
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรเวช ลักษณาการ
2.นาย จัว แซ่วื่อ
3.นาย อังคาร แซ่ม้อ
1.นาย อุทัย จันทครู

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015685081481934 วินาที