#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
3.เด็กชาย จาย นามยี่
4.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
7.เด็กชาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย ไตรภพ ลามือกุ
9.เด็กชาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
10.เด็กชาย อาผ่า เลอะเชอ
11.เด็กชาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
12.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
13.เด็กชาย มงคล นามสาม
14.เด็กชาย ศิริโชค บุญเป็ง
15.เด็กชาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.เด็กหญิง พลอย นามสาม
3.เด็กหญิง หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.เด็กหญิง ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.เด็กหญิง เกวลิน ยี่ใหม่
9.เด็กหญิง กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
12.เด็กหญิง พลอย -
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราพร ขันติ
2.เด็กหญิง บูยู เหว่ยลือ
3.เด็กหญิง เขมจิรา เซอหมื่อ
4.เด็กหญิง นิโลบล เหหาสุข
5.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
14.02 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
11.29 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรภัทร สุริยะโชติ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
3.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.022720813751221 วินาที