#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.เด็กชาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.เด็กชาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.10.53 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
3.เด็กชาย นที อินทร์คำ
4.เด็กชาย มงคล นามสาม
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
5.35.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
3.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
4.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
56.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
4.53.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล
2.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
7 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024148941040039 วินาที