#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
2.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กานต์พิชชา เมฆสุรินทร์
2.นางสาว ชญานิศ สมประสงค์
3.นางสาว ไหมแพรวา ไชนามล
4.นางสาว นภัสสร พรพินินวรกิจ
5.นางสาว ปวริศา ดวงมณี
6.นางสาว ศุภิศรา คูณประสิทธิ์พร
7.นางสาว เจสสิก้า เคลแบร์เกอร์
8.นางสาว ชิตาภา สุทำแปง
9.เด็กหญิง ศุวพิชญ์ ฐิติพรวัชรสกุล
10.เด็กหญิง ปรีณาภา คิวสุวรรณ
11.นางสาว พลอยพิรุณ ตรีราช
12.นางสาว วรรณวิสา ใจศรีธิ
1.นาย คณกร เฉียบแหลม
2.นาย อนุชิต ไชยแก้ว
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุวิจักขณ์ ชูไว
2.นาย เดชาธร พิมพ์แน่น
3.นาย ธรรศ พุฒจร
4.นาย ปรมัตถ์ สัตย์ซื่อ
5.นาย ไชยันต์ ยอดชนะ
6.นาย สุรพิชญ์ เลิศสกุณี
7.นาย ภูริช รัศมีจันทร์
8.นาย ไทโย อะคากิ
9.นาย ธีรยุทธ วงค์ษา
10.นาย เศรษฐ์ สิทธิแก้ว
11.นาย ทีปกร พรจิตไพศาล
12.นาย อดิลักษณ์ เฌอหมื่อ
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015521049499512 วินาที