#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์
2.นาย พงค์จักรภัทรติ์ ปานต๊ะรังษี
3.นาย ภูริศ ยศคำ
4.นาย ก้องตะวัน สงวนวงค์
5.นาย นิติมร เพ็ชรแก้ว
6.นาย กฤตนันทร์ เพชรรัตน์พันธุ์
7.นาย เฟื่องลาภ ศรีกอน
8.นาย เบญจกูล พวงมะลิ
9.นาย ศตพล ไชยเจริญ
10.นาย วัศพล ภูมิคอนสาร
11.นาย ศิริวัตติ์ แสนสล่า
12.เด็กชาย พัชรพงศ์ ยอดวีระพงศ์
13.นาย ผาภูมิ ผานาค
14.นาย เจษฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
15.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
1.นาย ธนวัตร สายทอง
2 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิประภา เฉลียวไว
2.นางสาว กัญญาพัชร ใจมั่น
3.นางสาว ธมนวรรณ ศรีกันธา
4.นางสาว ช่อผกามาศ องอาจรักษ์
5.นางสาว กัญชริตา ตะวันแสง
6.นางสาว ณิชากานต์ สุขเพียง
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
3 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
7.06.43 นาที
4
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พริมรตา กิตติชยากุล
4 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
36.58 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัสกร ทะสร้อย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.017464160919189 วินาที