#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อภิชญา จะตอ
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา เนตรวงค์
3.เด็กหญิง พรรษกร มีวรรณ์
4.เด็กหญิง พิมพ์วิไล จะยอ
5.เด็กหญิง เบนยาพา แสงออง
6.เด็กหญิง ธันยมัย ชัยวงค์
7.เด็กหญิง เตชินี ดาวฤกษ์
8.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุขประเสริฐ
9.เด็กหญิง ปพิชญา อภิชัย
10.เด็กหญิง วนัชพร วงค์พันตา
11.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปวงคำ
12.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
13.นางสาว สาริกา คะแซ
14.นางสาว สลิตา คำราพิช
15.นางสาว ขวัญจิรา ละมัย
16.นางสาว พร้อมวาสนา วรรณรังษี
17.นางสาว ธัญชนก ปวงวันนา
18.นางสาว วัฒน์นันท์ วงค์สวัสดิ์
19.นางสาว ธนัชชา เชอมือ
20.นางสาว ลลินดา อุปมูล
21.นางสาว กัญญาณัฐ ธรรมคำหมื่น
22.นางสาว กาญฤทัย เจริญทรัพย์
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
2 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
3.15.00 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วนัชพร วงค์พันตา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
3 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
6.17 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราพัชร จันต๊ะมา
1.นาย สมพงศ์ พึ่งนา
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
3.55.34 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล ลุนชัย
2.นาย ปิยะพงษ์ คำริน
3.นาย บูรพา อำไพพร้อม
4.นาย มโนภัทร ปวงคำไหล
1.นาย ศรชัย กาวิต๊ะ
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิมพ์วิภา มสีวัลย์
2.เด็กหญิง ศรัณยา วงค์คำอ้าย
3.เด็กหญิง ชลชนก ยามรักษ์
1.นาย ครูศรชัย กาวิต๊ะ
2.นางสาว ศศิธร เสาร์ปา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.019071817398071 วินาที