#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
2.นาย กิตติภูมิ ราตรี
3.นาย พีรชชัย หมูแปง
4.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
5.นาย พงศ์พัทธ์ คำทอง
6.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
7.นาย จิรายุ แลเซอะ
8.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
9.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
10.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
11.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
12.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
13.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
14.นาย ฐนกร ฟูแสง
15.นาย ชวัลวิทย์ เลาหมู่
16.นาย พีรพัฒธิ์ นาใจ
17.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
18.นาย วรากร คำชุ่ม
19.นาย ยุทธนา จันทร์โสดา
20.นาย กิตติศักดิ์ ชื่นดวง
21.นาย พิจิตร ชอบสราญ
22.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
23.นาย แดง ไทยใหญ่
24.นาย ประกาย สารคำ
25.นาย กฤษติกรณ์ มะโนวัง
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
3.นาย วีระพงศ์ วรรณมณี
2 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มุกธิดา คงทน
2.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
3.นางสาว เปรมศินี นามศรีทิ
4.นางสาว พัชญาภัค ศรีหมื่น
5.นางสาว พัชญาภา ศรีหมื่น
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
58.84 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดง
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
3.53.29 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เดชรัตน์ชัย ดวงวงศ์ญาติ
2.นาย แดง ไทยใหญ่
3.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
4.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015471935272217 วินาที