#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
2.นาย วรากร คำชุ่ม
3.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
4.นาย อิทธิพัทธ์ ปวงคำยอด
5.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
6.นาย คณิศร สุขภิญโญ
7.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
8.นาย จอมพล พวงสมบัติ
9.นาย สิรดนัย เชียงพรม
10.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
11.นาย พิจิตร ชอบสราญ
12.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
13.นาย กรวิทย์ บัวเต้า
14.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
15.นาย นายชวัลวิทย์ เลาหมู่
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
2 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
15.15 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อนุธิดา ลุงดี
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐวุฒิ เถาวัลย์
2.นาย ชัยจรัสวงค์ พรมสี
3.นาย เกษมสันต์ แสนแก้ว
4.นาย กรวิชญ์ หลายแห่ง
1.นาง จารีย์ กุณะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.012773036956787 วินาที