#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
2 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
4.นาย ชยกร วังหมื่น
5.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
6.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0098569393157959 วินาที