#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวัฒน จินะ
2.เด็กชาย รัชต์ธน ปัญจมา
3.เด็กชาย วิรัตน์ เววน
4.นาย ยศกร จินะ
5.นาย ณัฎธกรณ์ ทาแกง
6.นาย กมลพรรณ กันทา
7.นาย เอกดนัย ซึมมือ
8.นาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
9.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
10.เด็กชาย พัทธนันท์ ใจตุ่น
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุทธิดา คำษา
2.นางสาว กฤษณา คำงาม
3.นางสาว พัชรดา สมใจ
4.นางสาว กชกร คะวะนา
5.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
6.นางสาว ปภาวดี ใจผูก
7.นางสาว สุปรียา เทพธรรม
8.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
9.นางสาว พนิดา อินทะนิตย์
10.นางสาว กมลลักษณ์ หงส์ทอง
11.นางสาว ศุภศิริ จีฟู
12.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
13.เด็กหญิง พิมรดา แสงสุวรรณ์
14.เด็กหญิง พิมลนาฏ แก้วเทพ
15.นางสาว ภุมวารี แสงสุวรรณ์
16.เด็กหญิง ธนภร พิกุล
17.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
18.นางสาว อัจจิมา ชัยพนัส
19.นางสาว ศิริโรรัตน์ ชัยพรม
20.นางสาว เมธาวี ชัยพลดี
21.นางสาว วรัญญา ร้อยเงิน
1.นาย อดิเรก น้ำสา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปลายอ้อ เชียงคำ
2.นางสาว ลักษิกา สุภาวดี
3.เด็กหญิง โยศิตา ศรีสุวรรณ์
4.เด็กหญิง ภัทรวดี สมรัตน์
5.เด็กหญิง สุพรรณษา เทศถมยา
1.นาย ภาสกร คำแหง
5 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
19.06.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
6 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
3.86 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
7 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
4.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
5.นาย ชยกร วังหมื่น
6.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025650978088379 วินาที