#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ฐิติพงศ์ จำรัสแนว
2.เด็กชาย อภิชาติ ชัยฤทธิ์
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สีหนาท โพธิ์อุดม
2.นาย สาม ลุงตาล
3.นาย บุญแก้ว วรรณา
4.นาย ศุภัสโชค ไมตรีญาติ
5.นาย พฤตินัน ศิริวัฒน์ธนาโชติ
1.นาย ปรัชญา ขอดแหวน
2.นาย เกียรติภูมิ กองจาย
3.นาง จีรพร กองจาย
4.นาย สุวิทย์ สีตื้อ
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
11.85 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปิยวรรณ แก้วศรีนวล
2.นางสาว พิรญาณ์ แก้วคำแดง
3.นางสาว เนตรชนก ไชยรินทร์
4.นางสาว ปรีดีญาภรณ์ แย้มฟัก
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ก้องภพ ทองอินทร์
2.เด็กหญิง กมลฉัตร ต๊ะฝั้น
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.021744012832642 วินาที