#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุ่งนภา ไผ่ย้อย
2.เด็กหญิง กฤษณา เมืองมา
3.นางสาว ภัทรธิดา กันธิ
4.นางสาว ณัฏฐณิชา จำปา
5.นางสาว ปัญญาพร จะลอ
6.นางสาว สุวนันท์ อุยยือ
7.เด็กหญิง สิรินทร์รณี คำผง
8.เด็กหญิง บุศกร ศรีวงค์
9.เด็กหญิง สิริขวัญ ลาวัดพรม
10.เด็กหญิง เขมมิกา แซ่ว่าง
11.นางสาว ณัฐณิชา ไชยมัง
12.นางสาว ชญานันท์ อินแจ้
1.นาย สลักเพชร พรรณมาตย์
2.นาง วันเมษา แก่นเรณู
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วิทวัส แสงวงค์คำ
2.นาย พิชิตชัย ปงลังกา
3.นาย จักรกฤษ ชัยกันทะ
4.นาย ณัฐพล ขันโต
5.นาย กฤษฏากร กุณโน
6.นาย อภิชาติ เพรชสุวรรณ์
7.นาย จิรพัส เสียงถึก
8.นาย พีรพงษ์ อาจอ
9.นาย นพวินท์ จอมแก้ว
10.นาย นพนันท์ จอมแก้ว
1.นาย สิริกันยกร จันมา
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปราญชลี สิทธิ
2.นางสาว ชุติกาญจน์ ขัติยะ
3.นางสาว สุชานันท์ ธรรมสอน
4.นางสาว ณัฐณิชา ลือโขง
5.นางสาว สุธัญญา โยนิจ
6.นางสาว วรรณนิสา ยาสมุทร
7.นางสาว อรวรรณ ลีโป
8.นางสาว บัณฑิตา ปินตาแก้ว
9.นางสาว ณัฐชนน จรรยา
10.นางสาว นภสร ปานะที
11.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
12.นางสาว กุลนิภา ก่ำแก้ว
1.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ทามัน
2.นาย พิทักษ์ คำแปง
4 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วิศรุต ชัยนาม
2.เด็กชาย วราฤทธิ์ อินต๊ะนำ
3.เด็กชาย นพรัตน์ เด่นโยธิน
4.เด็กชาย ทวีรัฐ ไอ่ว่อ
5.นาย สุธินันท์ กลิ่นหาย
6.เด็กชาย เบศจ์บุริณทร์ พรหมเรืองฤทธิ์
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ คติ
8.นาย นิวัติ อาช่า
9.เด็กชาย ธนากร กันทา
10.เด็กชาย ภานุวิชญ์ จะสี
11.เด็กชาย กรวิชญ์ ขัติยะ
12.เด็กชาย ซาซู จะลา
13.เด็กชาย มงคล อ่องแสง
14.เด็กชาย จิตติ คะลา
15.เด็กชาย ณัฐพล คำภีร์
16.เด็กชาย วีรภัทร จะเหมาะ
17.เด็กชาย ศุภกร ภัทรเสถียรชัย
18.เด็กชาย สอนชาย ไมตรีญาติ
19.เด็กชาย อนันต์ชัย ดูแล
20.เด็กชาย รชตะ เฉียบแหลม
1.นาย ณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพงศ์ กันธิเลิศ
1.นางสาว อ้อยทิพย์ รินคำแดง
2.นาง ศรีนภา ศรีธนะ
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
13.87 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
29.26 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราภรณ์ แก้วดี
8 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
3.07.66 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เกวลิน โชงเขียว
1.นางสาว พิษณุ ปันพรม
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
2.เด็กหญิง พัชรภา เสรี
3.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ จะหา
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สหวิทย์ พสิษฐ์ไพศาล
2.นาย ธีรภัทร ใจจาย
3.นาย พณัชกรณ์ จันทร์แก้ว
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
2.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.038774967193604 วินาที