#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกราช มาเยอะ
2.นาย ไซร้ ในยอด
3.นาย อภิสิทธิ์ แสงจันทร์
4.นาย กนกพันธุ์ ทาศักดิ์
5.นาย สุวรรณ ยี่เสาร์
6.นาย ประสิทธิ์ มาเยอะ
7.นาย จิรายุ เรือนจินนา
8.นาย สมหวัง มาเยอะ
9.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
10.นาย ชัยสิทธิ์ บุญสม
11.นาย ชาญชัย แซ่หวุ่ย
12.นาย ประจักษ์ สุธรรม
13.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
14.นาย พีรพัฒน์ นุใจเหล็ก
15.นาย ปรีชา เพชรเจริญ
16.นาย ประกรณ์ อาดำ
17.นาย พัด สองแดน
18.นาย อาหย่ง ลิจัน
19.นาย กฤษฎา เด่นปรีชา
20.นาย อาซือ เชอหมื่อ
21.นาย สายเมือง วิชัย
22.นาย สิทธิโชค อินทร์ตา
23.นาย นันทวัฒน์ ดำรงค์
24.นาย กันต์ชาติ แสนยากร
25.นาย นันทิวัฒน์ จิวเดช
1.ว่าที่ร้อยเอก เอนก แก้วเทพ
2.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
3.ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์ ปินะเจริญ
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต บุญจันทร์
2.เด็กชาย กฤตนัยน์ อิ่นแก้ว
3.เด็กชาย จาย นามยี่
4.เด็กชาย ธวัชชัย นามใส่
5.เด็กชาย อาณัฏ สุยะใจ
6.เด็กชาย ณรงค์เดช แซ่ลี
7.เด็กชาย ปุ่น โหวยแม
8.เด็กชาย ไตรภพ ลามือกุ
9.เด็กชาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
10.เด็กชาย อาผ่า เลอะเชอ
11.เด็กชาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
12.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
13.เด็กชาย มงคล นามสาม
14.เด็กชาย ศิริโชค บุญเป็ง
15.เด็กชาย ณพัฒ เตจ๊ะมูล
1.นาย นครินทร์ นิธิวงค์
2.นาย ไชยภพ เวียงคำ
3 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง มายด์ ไทยใหญ่
2.เด็กหญิง เกวลิน สุขเจริญ
3.เด็กหญิง จุฬาภรณ์ ยอดมูล
4.เด็กหญิง ธนัญญา บุญยง
5.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
6.เด็กหญิง รสริน อัจฉริยนนท์
7.เด็กหญิง วัลยา หอมนวล
8.นางสาว ดารารัศมี ศักดิ์แสน
9.เด็กหญิง พรรณิภา แก้วมา
10.เด็กหญิง ฑิฆัมพร เสือประโคน
11.เด็กหญิง นาราภัทร ทรายหมอ
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
4 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรัณยู สุภารัตน์
2.นาย อภิรักษ์ สุรัมย์
3.นาย ภาคภูมิ บิลราเล็ม
4.นาย ธรรมรักษ์ ไชยชะนะ
5.นาย ศุภนัฐ ทองมี
6.นาย ธนพล ทรัพย์ธราภักดิ์
7.นาย กิตตินนท์ ขันธะโน
8.นาย ชายเล็ก บุญศรี
9.นาย อนันต์ สามมุข
10.นาย บุญเลิศ คำพรหม
11.นาย ต้น ขันแก้ว
12.นาย ธฤต กรกฎกำจร
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุยุต คำมะโน
5 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปภาวิชญ์ มีนา
2.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ลุงจาย
3.เด็กชาย ศุภกร สุเล็ก
4.เด็กชาย จิตติพัฒน์ แสงคำยอด
5.เด็กชาย จักรกฤษ หงส์คำ
6.เด็กชาย ศักดิ์บัณฑิต ไร่ลือคำ
7.เด็กชาย ปรเมศ ประจวบวัน
8.เด็กชาย จิรัชชานนท์ กันแก้ว
9.เด็กชาย กิตติศักดิ์ พรมมา
10.เด็กชาย กิตติพงศ์ คฤโฆษกุล
11.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ศรีเมือง
12.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ติยะกว้าง
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
6 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นามแก้ว
3.นางสาว กัณจรีย์ อ้ายยี่
4.นางสาว ฐิติรัตน์ รำไพภักดี
5.นางสาว สุนิสา อ้ายยี่
6.นางสาว นวพร คำแปง
7.นางสาว ศิริพร ติยะกว้าง
8.นางสาว กันยา ลอซู
9.นางสาว โยษิตา ปัญญา
10.นางสาว ปรางทิพย์ สอาด
1.นาย เสน่ห์ สุธรรม
2.นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
7 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปานพิมพ์ดาว นุ่มอินทร์
2.เด็กหญิง อารีนา ลูมเซ
3.เด็กหญิง จันจิรา อุ่นแปง
4.เด็กหญิง สุชานุช ใจวงค์
5.เด็กหญิง อทิตญา แน่นอุดร
6.เด็กหญิง ธิดาทิพย์ เสนแสนยา
7.เด็กหญิง จันทร์วิมล สมบูรณ์สถาพร
8.เด็กหญิง ปณาลี พงษ์ประติยานนท์
9.เด็กหญิง อมรพรรณ ราชล้อม
10.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ปัญญาโน
11.นางสาว ณัพศร หม่อโป๊ะกู่
12.เด็กหญิง วีรดา หงษ์คำ
13.นางสาว ชนม์ญาทิพย์ สุยะเสาร์
14.นางสาว อัมพร นามยี่
1.นาย สมเกียรติ ชุ่มใจ
2.นาง ธนภรณ์ กาทุ่ง
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตติกร วิธรรม
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ คำไชย
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรพรรณ คำเงิน
2.นางสาว โยษิตา ปัญญา
1.นาย พงษ์เดช แสนศรี
10 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปลายฟ้า คำมิ่ง
2.เด็กหญิง พลอย นามสาม
3.เด็กหญิง หลิงจื้อ แซ่ซา
4.เด็กหญิง ปวิชญา แลวงค์
5.เด็กหญิง ปรายฟ้า อาจอ
6.เด็กหญิง รำไพพร ธีระพงษ์
7.เด็กหญิง กันยารัตน์ แสงหงษ์
8.เด็กหญิง เกวลิน ยี่ใหม่
9.เด็กหญิง กานต์ธิดา โรจน์จุฑารักษ์
10.เด็กหญิง ฐิติพร จันทร์เป็ง
11.เด็กหญิง บูบ่า แหวยแม
12.เด็กหญิง พลอย -
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
11 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว หอมแก้ว วงศ์คำ
2.นางสาว รวีพรรณ มองการณ์ไกล
3.นางสาว วารุณีย์ แซ่หยาง
4.นางสาว ติณาพร ชัยสอน
5.นางสาว ทิพย์ศิริ พรหมเนตรกาศ
6.นางสาว ธิดา พรหมฤทธิวงค์
7.นางสาว มัณฑิรา แซ่มิ่ง
8.นางสาว วิลัยทิพย์ ดวงใจ
9.นางสาว ปาณิศา สุนันตะ
10.นางสาว ศศิธร นามใหม่
11.นางสาว เมธิตา มุงเมือง
12.นางสาว ขวัญข้าว นันธิษา
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
12 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ฮาบีบุญเลาะฮ์ แซ่ม่า
2.นาย วรเมธ สิทธิมล
3.เด็กชาย คอลิด แซ่จิ๋ว
4.เด็กชาย วีรชัย แซ่โจ
5.เด็กชาย อดิศร ผริตาจอมเดช
6.เด็กชาย อาทิตย์ พรมปัญญา
7.เด็กชาย ภูวดล มานิตวิรุฬห์
8.เด็กชาย นันทวิทย์ แซ่เลี่ยง
9.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แซ่พ่าน
10.เด็กชาย นาธาน ขันธหัตถ์
11.เด็กชาย ศิวศิษฐ์ อัครธนัทวรกุล
12.เด็กชาย อภินันท์ ขันธนิยม
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
13 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศุภกิจ อยู่ลืม
2.นาย ธีทัต แซ่วาง
3.นาย ดนุสรณ์ ไถซิง
4.นาย เกียรติกร แซ่หลี่
5.นาย ณัฐพงษ์ วราเมธากุล
6.นาย กิตติพงศ์ แซ่เหลียว
7.นาย อิสรานุวัฒน์ ธีระพงษ์
8.นาย ชวนากร ปัญญาคำ
9.นาย ภูริทัต แสนลสี
10.นาย สมศักดิ์ วราเมธากุล
11.นาย หน่อคำ คำหลง
12.นาย วิชัย วิเชียรพิลาศ
1.นาย มณเฑียร มามาตร์
2.นาย นิติพล คูพัฒน์
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จิราพร ขันติ
2.เด็กหญิง บูยู เหว่ยลือ
3.เด็กหญิง เขมจิรา เซอหมื่อ
4.เด็กหญิง นิโลบล เหหาสุข
5.เด็กหญิง เพชรไพลิน ยอดคำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
15 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จักรกฤษ หงษ์คำ
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ชัยรินทร์
3.เด็กชาย ดวงตะวัน ลังกา
4.เด็กชาย ภูวดล ผิวผ่อง
5.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สีแสง
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
16 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทักษิณ จิตต์มั่น
2.นาย ธนันท์พงษ์ สุดฝั่งสาย
3.นาย อนวัช สมหวังสกุล
4.นาย พงศภัค ยะเสนา
5.นาย ปัญญา ก้างอ่อนตา
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า
17 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุพรรณษา จันคำ
2.นางสาว ทิฆัมพร คำแก้ว
3.นางสาว ญาณิศา จันทาคำ
4.นางสาว นฤดี คำแก้ว
5.นางสาว วินิธา นาใจ
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า
18 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
11.50 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
19 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
25.36 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ แจ่เปียว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
20 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8
1.05.31 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ิพิเขษฐ์ สบายดี
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
21 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
9
DNF วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นที อินทร์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
48.34 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
2.นาย อภิสิทธ์ แสงจันทร์
3.เด็กชาย มงคล นามสาม
4.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
4.10.53 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิเชษฐ์ สบายดี
2.เด็กชาย อชิตพล สุริยะโชติ
3.เด็กชาย นที อินทร์คำ
4.เด็กชาย มงคล นามสาม
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
24 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
4.48 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ แก้วดุลดุก
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
25 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
28.52 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
26 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
27.83 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
11.29 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มหาสมุทร อุตวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
28 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
14.02 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
29 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7
1.24.34 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
30 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
1.00.36 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นลินธารา พลสงคราม
2.เด็กหญิง อันธิดา แสงปัน
3.เด็กหญิง ปนัดดา ปัญญารุจิกุล
4.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
31 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
5.35.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
2.นางสาว เบญจรัตน์ คำทอง
3.นางสาว ศรีทอง แสงคำ
4.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
32 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
4.02 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัฐมาวดี ใจแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
20.07 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
34 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7
12.97 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ดากานดา ยุพา
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
35 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
7.38 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญวรัตน์ นวลแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
36 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
11.48 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
37 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
23.70 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
38 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
56.94 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
39 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
2.34.41 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
40 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
4.53.50 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
41 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
18.41.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
42 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
20.40.92 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
43 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
45.88 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อนันต์ สามมุข
2.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
3.นาย กีรดิต สายวงเคียน
4.นาย วิศรุต ราวิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
44 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
4.03.68 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทองทัศน์ บุญแก้ว
2.นาย สมหวัง มาเยอะ
3.นาย พิชิตภัย ปัญญาหาร
4.นาย อนันต์ สามมุข
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
45 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
5.00 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
46 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
37.74 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธีรภัทร สุริยะโชติ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
47 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
41.17 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สายเมือง วิชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
48 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
11.29 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรภัทร สุริยะโชติ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
49 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
13.33 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
50 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
29.00 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กันยา ลอซู
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
51 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
1.07.89 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
52 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
6.06.06 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
53 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
55.67 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
2.นางสาว ไอลดา กุณา
3.นางสาว กันยา ลอซู
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
54 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
4.55.55 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
2.นางสาว ธนภร นวลแก้ว
3.นางสาว จิระนันท์ ชัยประสิทธิ์
4.นางสาว วีรดา หงษ์คำ
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
55 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
3.98 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วันวิสา ชัยวงค์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
56 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
19.68 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
57 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
28.40 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
58 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
7.37 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
59 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นามู่ แซเบ้อ
2.นางสาว หอมฟอง บัวแก้ว
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
60 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กิตติภูมิ ชุ่มมงคล
2.เด็กหญิง กนกพร รุ่งขวัญเรือน
1.นางสาว ธนภรณ์ กาทุ่ง
61 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
62 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรีพร ธิเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
63 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วัฒนศักดิ์ เเซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ศุภเดช ก๋าเฟย
4.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
64 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
65 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรีพร ธิเนตร
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ
66 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วัฒนศักดิ์ แซ่จาง
2.นาย ปิยะพล ไกรกิจราษฎร์
3.นาย ศุภเดช ก๋าเฟย
4.นาย ภัคพันธ์ พรหมณะ
1.นาย ไชยภพ เวียงคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.21116089820862 วินาที