#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐพงศ์ อุตมา
2.นาย กิตติภูมิ ราตรี
3.นาย พีรชชัย หมูแปง
4.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
5.นาย พงศ์พัทธ์ คำทอง
6.นาย ณัฐวุฒิ อุปละ
7.นาย จิรายุ แลเซอะ
8.นาย นิธินาคินทร์ ใจมิภักดิ์
9.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
10.นาย ธวัชชัย โชครัตนมงคล
11.นาย เดชรัตน์ชัย ควงวงศ์ญาติ
12.นาย กิตติชัย เยี่ยเบี่ยงกู่
13.นาย ปกรณ์ แซ่ย่าง
14.นาย ฐนกร ฟูแสง
15.นาย ชวัลวิทย์ เลาหมู่
16.นาย พีรพัฒธิ์ นาใจ
17.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
18.นาย วรากร คำชุ่ม
19.นาย ยุทธนา จันทร์โสดา
20.นาย กิตติศักดิ์ ชื่นดวง
21.นาย พิจิตร ชอบสราญ
22.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
23.นาย แดง ไทยใหญ่
24.นาย ประกาย สารคำ
25.นาย กฤษติกรณ์ มะโนวัง
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
3.นาย วีระพงศ์ วรรณมณี
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภูมิพัฒน์ จันต๊ะ
2.นาย วรากร คำชุ่ม
3.นาย ชัยวัฒน์ อำนาจศาล
4.นาย อิทธิพัทธ์ ปวงคำยอด
5.นาย เจษฎากร บุญมาอินทร์
6.นาย คณิศร สุขภิญโญ
7.นาย กิตติศักดิ์ รสหวาน
8.นาย จอมพล พวงสมบัติ
9.นาย สิรดนัย เชียงพรม
10.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
11.นาย พิจิตร ชอบสราญ
12.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
13.นาย กรวิทย์ บัวเต้า
14.นาย ณัฐวัฒน์ ปัญโญ
15.นาย นายชวัลวิทย์ เลาหมู่
1.นาย ภานุมาศ พันธ์จันทร์
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
2.นาย ศุภณัฐ ออต๊ะ
1.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
4 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มุกธิดา คงทน
2.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
3.นางสาว เปรมศินี นามศรีทิ
4.นางสาว พัชญาภัค ศรีหมื่น
5.นางสาว พัชญาภา ศรีหมื่น
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
5 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
58.84 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พิชญุตม์ ปิงโกดง
6 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.57.08 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มอญ ลุงธรรม
7 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
15.15 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อนุธิดา ลุงดี
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
3.53.29 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เดชรัตน์ชัย ดวงวงศ์ญาติ
2.นาย แดง ไทยใหญ่
3.นาย ธีรเดช จอมแก้ว
4.นาย วชิรากรณ์ โยธาราช
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐวุฒิ เถาวัลย์
2.นาย ชัยจรัสวงค์ พรมสี
3.นาย เกษมสันต์ แสนแก้ว
4.นาย กรวิชญ์ หลายแห่ง
1.นาง จารีย์ กุณะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.040645122528076 วินาที