#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
1.นาย ธนชัย ปาปะทัง
2.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติวรา ประสพสงค์
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณรงค์สิทธิ์ อินธิศักดิ์
2.เด็กชาย อภิชาติ ภูทะระ
1.นางสาว อชิรญาณ์ บุญมา
2.นาย ธนชัย ปาปะทัง
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
5 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
20.27 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เมืองฮาย
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
6 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
26.42 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สหโชค พุทธเนตร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
7 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
3.53 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิภาดา หล่ายนาสาร
1.นาย ธีรวุฒิ คำแก้ว
8 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
2.เด็กหญิง ทิพย์สุคนฌ์ คำปัน
3.เด็กหญิง นริญญา บัวละพัน
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นาย อนุพงษ์ รวมจิตต์
9 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นฤชยา มีตื้อ
2.นางสาว กัญญาวีร์ ฉายา
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
10 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธันยพงศ์ ปัญญาใจ
1.นาย ชาญชัย เลานันท์
2.นาง ฉวีวรรณ ศิริวงค์
11 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิชญาภร ฝายศักดิ์
1.นาย ชาญชัย เลานันท์
2.นาง ฉวีวรรณ ศิริวงค์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.044820070266724 วินาที