#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ กองพีระ
2.นาย ธีรภัทร์ ราชคม
3.นาย รุ่งโรจน์ ศรีอุดร
4.นาย ธีรเมท สีปัดขัน
5.นาย ภูธเนต กุมจันทึก
6.นาย ภูมิรพี จอมสวรรค์
7.นาย จีรภัทร ศิริชัย
8.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
9.นาย ชิณวัตร สมมณี
10.นาย สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์
1.นาย พีระฉัตร ใจน่าน
2.นางสาว ประภัสสร แบสิ่ว
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม
2.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
3.นางสาว วิรากาล เล็กอ่อน
4.เด็กหญิง ชนกนันท์ ท่อนคำ
5.นางสาว ปากีรนัย งามบ้าน
1.นางสาว ณปภัช บรรณาการ
2.นาย นิวัฒน์ กองแสน
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นันท์นลิน คำมั่นมูล
1.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
2.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
23.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
9.01 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต ดวงสีจันทร์
6 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
24.20 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พัฒนดล คำภาษี
7 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
56.73 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปณชัย คันธนู
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
47.36 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พัฒนพล คำภาษี
2.นาย รัชชานนท์ ช่วยม้วน
3.นาย วรฤทธิ์ พักเรือนดี
4.นาย สุทธวีร์ เขื่อนไชยวงค์
9 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
20.06 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
10 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
23.73 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
7.32 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์
12 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยุทธภูมิ ภาสดา
2.นาย ธนกฤต ใจอ้าย
3.นาย สิรภพ ศรีฤทธิ์
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธารารัตน์ รุ่งเรือง
2.นางสาว ปรียาลักษณ์ เดชพลมาตร์
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิลลาภัทร โม๊ะจันทร์
2.เด็กหญิง วิลาสินี แก้วสุภา
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ธรรมศร
4.เด็กหญิง ญานิศา คำทอง
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูผา อนันตภูมิ
2.นาย อชิตะ โพธิ์ศรี
3.นาย พลวัต ชงค์
4.นาย สิทธิศักดิ์ วันตุ้ย
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุภดา ตาคำไว
2.นางสาว ทักศินา ก๋าวี
3.นางสาว กุหลาบ แซ่ลี
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.049199104309082 วินาที