#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พบธรรม ทะนันชัย
2.เด็กชาย ธนพัฒน์ แสนธนะ
3.นาย ศาสตรพล เมรินทร์
4.เด็กชาย วีรกร สันทารุนัย
5.นาย พิชญะ ดวงทิพย์
6.เด็กชาย ปาณัฐพล ศรีไกรรส
7.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โนใจ
8.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ละออง
9.เด็กชาย กวิญญู น้อยก้อม
10.เด็กชาย อนิวัฒน์ แก้วหุ่ง
11.นาย วสุธร หินใหญ่
12.เด็กชาย พงศภัค ชาวเหนือ
1.นาย สุเทพ จรเอ้กา
2.นางสาว นรีรัตน์ จอมมงคล
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กษิติ์เดช ทะนะใจ
2.นาย เทพทัต สายวงค์โห้
3.นาย ณัฐภูมิ อาสานาม
4.นาย ทฤษฎี นาเมืองรักษ์
5.นาย ทวีศักดิ์ กายชัยภูมิ
6.นาย กิตติศักดิ์ ใจสมิง
7.นาย เตชภณ ไชยพล
8.นาย นันทวัฒน์ เครือวงค์
9.นาย มังกร สุขลอย
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย อัษฎายุธ พรมผัด
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธาดากร อิ่นคำ
2.เด็กชาย รัฐฐาธิปัตย์ ยองเพชร์
3.นาย ธนกร หม้องาม
4.นาย กฤตพณ สุริยะมงคล
5.นาย พัทธดนย์ ฟองจินา
6.นาย อดิศักดิ์ ดินดิบ
7.นาย อรรถเชฏฐ์ วงศ์ยศ
8.นาย ถิรวัฒน์ ทำการ
9.นาย ธนพลธ์ บุญแจ้ง
10.นาย ชยณัฐ ผลประโยชน์
11.นาย กวินเทพ เทพยศ
12.นาย ธีระวุฒิ ขัดผัด
13.นาย พลากร เสาวะพงษ์
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ดาราทอง
15.เด็กชาย จีรพัส ลินใจ
16.เด็กชาย กิตตินันท์ ค้าคำ
17.นาย จิรายุทธ ยาวิชัย
18.นาย ศุภกร คำชื่น
19.นาย ศุภสิน ไกลถิ่น
20.นาย ธีรภัทร วงศ์นภาไพศาล
21.เด็กชาย ณนคร อัครประเสริฐกุล
22.นาย อัครเดช วีระศิลป์
23.นาย ธัญพิสิษฐ์ สุุริยะ
24.นาย ธนโชติ เบญจมหามังกร
25.เด็กชาย ปฎิภาณ อุ่นมา
1.นาย ธนวัฒน์ ชาดี
2.นาย ชฏิล ศรีสุนันทา
3.นาย นิเวศ ทะลังกา
4 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กวินตรา เตรียมคำ
2.นางสาว ณัฐสุดา คิดดี
3.นางสาว กมลชนก ผางคำ
4.นางสาว รุจิรา ท้าวภูธร
5.นางสาว ศุรีพร ภู่จีน
6.เด็กหญิง ลาชาวดี สุขเหมอะ
7.นางสาว มนัชญา ชัยชะนะ
8.นางสาว จุฬารัฐชยา อุ่นหล้า
9.เด็กหญิง นฤมล อัศวภูมิ
10.นางสาว จิรันธนิน แสงโยจารย์
11.นางสาว สุภารัตน์ แข่งขัน
12.เด็กหญิง รชนีกร ทำมาก
13.เด็กหญิง อาภากร วงศ์ใหญ่
14.นางสาว สุธิตา อมาตยกุล
15.เด็กหญิง ฐิติวรดา ศรีอำคา
16.เด็กหญิง จิราภา ไชยสถาน
17.เด็กหญิง ศิริกานดา จันทร์ทอง
18.นางสาว ณัฏฐชา แก้วมะโน
19.นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม
20.นางสาว ทิพย์ปภา แวงมั่ง
21.นางสาว บุษกร อนุกิจ
22.นางสาว น้ำทิพย์ ธรรมวิเศษ
23.นางสาว ชิดชนก โชติบุญ
24.นางสาว ธนาภรณ์ ธะนวล
25.เด็กหญิง สิรีธร เสาโปน
1.นาย วิเชียร มูลวัตร
2.นาง สุลักษณา มูลวัตร
3.นาย ภูริสนันท์ แก้วประภา
4.นาย ชัชชล เอี่ยวเฮ็ง
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นราดล ดวงสุข
1.นาง ธัญญารัตน์ ธิมาไชย
2.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ภัทรกร มหาวงศนันท์
2.เด็กชาย กรณิศ อุดมลาภ
1.นาง ธัญญารัตน์ ธิมาไชย
2.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชชา อุดขา
2.เด็กหญิง ศิรประภา คำเหล็ก
3.เด็กหญิง สุวนันท์ ทะระมา
4.เด็กหญิง อาทิตยา นันไชยกัน
5.เด็กหญิง ธัญชนก แซ่ซิ้ม
6.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จงจิตร
7.เด็กหญิง รวินท์นิภา เทพคำ
8.เด็กหญิง ศิริวรรณ เขียวสุทธิ
9.เด็กหญิง ธันยพร สีใจมา
10.เด็กหญิง ณัฐพร ดีหลาย
11.เด็กหญิง สุนันทา คิดดี
12.เด็กหญิง พิชชานันท์ นวลชัย
1.นาย ศรีรุด ใจวัง
2.นางสาว อรพรรณ แสนวัง
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ เมืองก้อนกาศ
2.นาย ปฏิภาณ เขียวรัมย์
3.นาย ชัยพัทธ์ จินณรักษ์
4.นาย ธนาธร มุ่งงาม
5.เด็กชาย ภีวัฒน์ พงษ์พิศาลเวช
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
9 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปภาพิชญ์ ใจวงค์
2.นางสาว ทิพย์ผกา ปันมะโน
3.เด็กหญิง ปัทมพร ทริรัม
4.เด็กหญิง วณิสรา ต๊ะวงค์ชัย
5.เด็กหญิง ชัชฎาลักษณ์ อาบใจ
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
10 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปาณิสรา ปัญจะรักษ์
2.นางสาว นฤตปรียา วงศ์ใหญ่
3.นางสาว ณัฐกานต์ มะโนสีลา
4.นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดโชค
5.นางสาว ปภัสสร จูมสร้อย
1.นาย สุริยา เสนาดี
2.นาย สมิต แก้วมาลา
3.นาย พัทธดนย์ ไชยเนตร
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ก้องภพ เกตุอินทร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
12 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ยงยุทธ แซ่หวัง
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย ประเทือง วงศ์กาไสย
13 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรวิชญ์ วรรณสอน
2.นาย ภุชงค์ หม่องพิชัย
3.นาย บวรรัช กรอุไรวัฒนา
4.นาย สุวชัช ขันแก้ว
5.นาย อัครพงษ์ สุระรินทร์
6.นาย ณรงค์พล จันทร์ทูรย์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
14 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กรกนก นุชท่าโพธิ์
2.เด็กหญิง ชลิตา ตุ้มไธสงค์
3.เด็กหญิง ชินานา แปงกล
4.เด็กหญิง ญาฌาธิป พันสุภะ
5.เด็กหญิง ภรขวัญ อาจนาเสียว
6.เด็กหญิง มาลีรัตน์ มะลิ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
15 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อัศวเทพ หมอกเหมย
2.นาย จิรัฐติพล หมอป่า
3.นาย ศุภกร ปิจจะ
4.นาย นครินทร์ พึ้งอ้น
5.นาย นาวิน ทำทาน
6.นาย ภาณุวิชญ์ ทากอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
16 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว โยธิดา จุใจ
2.นางสาว กาญจนา โลกคำลือ
3.นางสาว อนัญญา คำยันต์
4.นางสาว ต้องฤทัย เทพปวน
5.นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม
6.นางสาว นฤมล ค้าแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
17 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
1.00.01 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไกรฤกษ์ จันทร์แดง
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
18 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
21.91 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐภูมิ อาสานาม
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
19 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
9.73 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนาธร ศรีษะธร
1.นางสาว สุกัญญา พลหาญ
20 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มนัญชัย แยม่อ
2.นาย พุธิเมธ กมลสาร
3.นาย ธีรเมธ สุทธศิลป์
4.นาย สรวิชญ์ จันติ๊บ
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย อนันท์ อวรรณา
21 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภณัฐ จุหลัน
2.เด็กหญิง ณัฐวดี พันธุ์มาตร์
1.นาย แย้ง แซ่ฟ้า
2.นาย อนันท์ อวรรณา
22 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคิน ประกอบสาย
2.เด็กชาย กันตพัฒน์ อนุแก้ว
3.นาย มงคลชัย ป้องปก
4.เด็กชาย สหพันธ์ แก้วกันทา
5.นาย อัศวเทพ หมอกเหมย
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
23 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นันทพร กิตติพงศ์เดช
2.นางสาว ต้องฤทัย เทพปวน
3.นางสาว ฐิติกานต์ ดงปาลี
4.นางสาว จินตนา พิมพ์หอม
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
24 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัชพล ดงปาลี
2.เด็กชาย พงศกร กุดรังนอก
3.เด็กชาย ธีรกานต์ พิณโพดา
4.เด็กชาย พีระพัฒน์ แสนมณี
5.เด็กชาย จิรภัทร สังข์ทอง
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
25 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เชิญขวัญ สุขทะเล
2.เด็กหญิง ปพิชญา สาตรแสง
3.เด็กหญิง ปราณปรียา แสงศรีจันทร์
4.เด็กหญิง ชุดาภรณ์ ขันทะลี
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
26 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย แจซเปิร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น
2.เด็กชาย วชิรกร โยธา
3.เด็กชาย ชนะพล เคนพันธ์
4.เด็กชาย ประชาคม แซ่ท่อ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
27 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เบญญาพร หมูแก้ว
2.เด็กหญิง มัลลิกา ใจผง
3.เด็กหญิง กลมธร สอนแก้ว
4.เด็กหญิง พีชญา เงินบุญนาค
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ
28 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยะรัตน์ จันทร์แจ้ง
2.นางสาว ศริษา ไข่แก้ว
3.นางสาว สุชาดา ศรีสว่าง
4.เด็กหญิง ณภัทรสร กาใจ
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย จิรเดช โยธามาศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.087994813919067 วินาที