#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณธนันท์ เขื่อนวิเศษ
2.นาย ปรเมษฐ์ ติยะธะ
3.นาย พิพัฒพงษ์ ดาวัล
4.นาย ตะวันเทพ สมวัน
5.นาย ไตรภพ ชำนาญพล
6.นาย อภิวัฒน์ พิมพ์มาตย์
7.นาย ญาณเทพ เครือวงค์สืบ
8.นาย อังกูร ไชยมงคล
9.นาย ณัฐพงศ์ พิชัย
10.เด็กชาย เจ้าพญา ทะลอมคำ
11.นาย หน่อทูล ลุงจาย
12.นาย พัสกร คิดอ่าน
13.เด็กชาย โตษินธุวานนท์ อินนันชัย
14.เด็กชาย ศุภณัฐ ชัยประภา
15.เด็กชาย กรวินท์ ธิวัง
16.เด็กชาย กฤตพจน์ หัตถกอง
17.นาย จิรายุส แซ่หาญ
18.เด็กชาย กรตะวัน มีอาหาร
19.เด็กชาย อนุรักษ์ ธรรมเส็ง
20.นาย ณัฐวุฒิ ติคำ
21.นาย วรพงษ์ บัวไข
22.นาย พัฒนพล คำภาษี
23.นาย กิตติพงษ์ กิจคม
24.เด็กชาย อนนท์กานต์ สุระมานะ
25.นาย ศิวกร ศิริภักดิ์
1.นาย นิกร ก้อนแก้ว
2.นาย อภิสิทธิ์ นวลคำวัง
2 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาทิตยา อินฟู
2.นางสาว อัฐพร ศิริเต็มวงศ์
3.เด็กหญิง ณกัญญา กฤษคม
4.นางสาว ณัฏฐิกา ไชยตั๋น
1.นาย ชุมพล ใจอุ่น
2.นาย นิกร ก้อนแก้ว
3.นางสาว ฐิติมา สังข์ทอง
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัชชา แสงเพชร
1.นางสาว ฐิติมา สังข์ทอง
2.นาย นิกร ก้อนแก้ว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015721797943115 วินาที