#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จารุพัฒน์ วงศ์อมรวัฒนะ
2.เด็กชาย ฐปรวัฒน์ โรงสะอาด
3.เด็กชาย ศิวะชัย เเสงโสภา
4.เด็กชาย สุรนาท ฐิติชวลิตกุล
5.เด็กชาย เมธังกร ศรีมา
6.นาย กิตติศักดิ์ จักรสมศักดิ์
7.นาย อนันต์ สะหวัดดี
8.นาย สิทธิกร ศิริวงค์
9.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
10.นาย คณากร สมปานวัง
11.นาย ศิราวุฒิ อุทธา
12.นาย โชคชัย แก้วประเสริฐ
13.นาย สิงหา สุวรรณดี
14.นาย ราษฎร์ดำรง สุริยนต์
15.นาย ทัศไนย ติ๊บอ้าย
1.นาย วรากร เอมกริช
2.นาย วรากร บุญเมือง
2 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
2.เด็กหญิง เพียงชนก พินชัย
3.นางสาว นัดธิชา ผูกพันธ์
4.นางสาว ณภัทรา เห้อเจริญทรัพย์
5.นางสาว วิจิตรานุช วุฒิ
6.นางสาว นันท์นภัส นันไชย
7.นางสาว บุษบากร จันต๊ะคาด
8.นางสาว อริสรา กันทวี
9.นางสาว วีรดา คำลือ
10.นางสาว วรรณภา ชื่นชีพ
11.นางสาว พวงเพชร โนวิชัย
12.นางสาว กิตยา แข่งขัน
13.นางสาว สุธีรดา สุทธะ
14.นางสาว สุทธิดา เกตุแก้ว
15.นางสาว ดาราวดี เปรมสุวรรณ์
16.นางสาว แสงบุตร ปัญญาวงค์
17.นางสาว พรทิพา วงค์ชัย
18.นางสาว สุวนันท์ ต๊ะรังษี
19.นางสาว ภณิตา วิลัยพร
20.นางสาว ธราพิชญ์ วังเย็น
21.นางสาว ปาณปภัสร คำลือ
22.นางสาว นฤมล คำมา
23.นางสาว อภิญญา วงศ์ชัย
24.นางสาว วาสนา สุริยนต์
25.นางสาว ชัชฎาภรณ์ ไชยลังกา
1.นาย อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์
2.นางสาว สุภาภรณ์ ปะรุมรัมย์
3.นาง วารุณี เพ็ชรสุวรรณ์
4.นาย วรากร เอมกริช
5.นาย วรากร บุญเมือง
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนาวิน บุญมาวงค์
2.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
3.นาย รัชชานนท์ ร้องบุญลือ
4.นาย ธัชดนัย ใจคำ
5.นาย ตะวัน จำปาคำ
6.เด็กชาย ธวัชชัย จินะราช
7.เด็กชาย แดนดนัย จังจอง
8.นาย ธีรพงษ์ สุวรรณทา
9.เด็กชาย บารมี ปัญญาดี
10.เด็กชาย ธนภัทร นวลใส
11.นาย ณัฐวัฒน์ หมายโชค
12.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เยี่ยมยงศิลป์
1.นาย ณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ
2.นางสาว เปรมรัสมี เวียงแก้ว
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อชิรวิทย์ พรมชัย
2.นาย นนทวัฒน์ ชื่นใจ
3.นาย คงเดช การินธิ
4.นาย ฉัตรชัย ภิชัย
5.นาย สุวิศิษฏ์ ไชยสิทธิ์
6.นาย กิตติศักดิ์ จันทะพรม
7.นาย นนทพัทธ์ ประเสร็ฐ
8.นาย เคียวโงะ ยานางิ
9.นาย ชิษณุพงศ์ แก้วตา
10.นาย นรวัฒน์ บุญสงคราม
11.นาย วายุ บุญยง
12.นาย เด่นชัย จุฬะ
1.นาย ณัฐพล เจริญเกียรติ์เจริญ
2.นาง จินตนา เรืองแจ่มแจ้ง
5 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคิน ขันแก้ว
2.เด็กชาย ศุภกร ใจผ่อง
3.เด็กชาย พีรณัฐ แก้วมณี
4.เด็กชาย นรากรณ์ นิมิตวรพจน์
5.เด็กชาย พิทวัส ราชกุมาร
1.นาย สมชาติ บุญเลิศอนันต์
2.นาย ปฐม สมศรี
3.นาย สุชิน สีหา
6 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
25.73 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัชชานนท์ ร้องบุญลือ
7 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
5.16.42 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรวัฒน์ พรมมินทร์
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
50.54 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พีรพัฒน์ เสนนะ
2.นาย คณากร สมปานวัง
3.นาย สิงหา สุวรรณดี
4.เด็กชาย ภูบดินทร์ ชำนาญการ
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
24.23 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนา โก๊เจริญ
10 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
48.62 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนา โก๊เจริญ
2.นาย จาฎุพัจน์ รักบิดา
3.นาย ธีรพัฒน์ การิยะ
4.นาย ณัฐวัฒน์ ศิวิไล
11 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
3.58.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จาฎุพัจน์ รักบิดา
2.นาย ธนภัทร์ บุญไตร
3.นาย รัชชานนท์ ทวีชัย
4.นาย ณัฐวุติ แสนเทิง
12 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
29.86 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อริสรา กันทวี
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
1.10.33 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุนิสา ไชยวุฒิ
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
3.15.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
15 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
14.54.27 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดาราพร เกตุหอม
16 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
8
1.00.15 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นัดธิช ผูกพันธ์
2.นางสาว ณภัทรา เห้อเจริญทรัพย์
3.นางสาว อริสรา กันทวี
4.นางสาว นฤมล คำมา
17 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
14.98 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุทธิดา เกตุแก้ว
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชัชวาล ดีมาก
2.เด็กชาย ภิงควัฒ วงศ์ชัย
3.เด็กชาย ชิงชัย อินโน
1.นางสาว พัชรินทร์ แก้วนึก
2.นาย เกียรติศักดิ์ ต้าวก๋า
19 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อภิชญา สีดา
2.นาย รัชชานนท์ สมทะนะ
1.นาง ณัฐกานต์ ทาเอ้ย
2.นาย เสกสรร เทพยศ
20 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย คุณานนต์ สันทรักษ์
2.นาย วงศกร โรงทา
3.เด็กชาย สิทธิชัย ยอมยา
4.นาย วศิน นิลวิจิตร
5.เด็กชาย วรากร ปิงเมือง
6.เด็กชาย ชินดนัย เนตรแสงสี
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
21 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุธามาศ วงค์ชัย
2.เด็กหญิง คัคนานต์ ยอดมหาวงศ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา สถาน
4.เด็กหญิง นาเดีย ชัยวงค์
5.เด็กหญิง จิรวิชญา ปันแก้ว
6.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ภู่หลักแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
22 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย คุณ สันทรักษ์
2.นาย วงศกร โรงทา
3.นาย สิทธิชัย ยอมยา
4.นาย วศิน นิลวิจิตร
5.นาย วรากร ปิงเมือง
6.นาย ชินดนัย เนตรแสงสี
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
23 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุธามาศ วงค์ชัย
2.เด็กหญิง คัคนานต์ ยอดมหาวงศ์
3.เด็กหญิง ขวัญจิรา สถาน
4.เด็กหญิง นาเดีย ชัยวงค์
5.เด็กหญิง ณัชนันท์ นันชัย
6.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ ภู่หลักแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
24 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นาวิน ช่างหมึก
2.นาย ณัฐวัฒน์ ใจวรรณ
3.นาย สุภิพัฒน์ ปาละบุญมา
4.นาย ปิยะศักดิ์ อริยะพันธ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
25 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กานต์พิชชา บุญหนัก
2.นางสาว เพชรลัดดา กาวิชัย
3.นางสาว ศศิประภา แสงจันทร์
4.นางสาว เบญจมาศ กรณ์กรฤทธิ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
26 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นาวิน ช่างหมึก
2.นาย ณัฐวัฒน์ ใจวรรณ
3.นาย สุภิพัฒน์ ปาละบุญมา
4.นาย ปิยะศักดิ์ อริยะพันธ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย
27 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กานต์พิชชา บุญหนัก
2.นางสาว เพชรลัดดา กาวิชัย
3.นางสาว ศศิประภา แสงจันทร์
4.นางสาว เบญจมาศ กรณ์กรฤทธิ์
1.ว่าที่ร้อยตรี วริทธิ์ อนันตสิทธิพงศ์
2.นางสาว รัชนีกร นำชัย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.083889007568359 วินาที