#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ปราบปกป้อง ถาแหล่ง
2.นาย ชาญชัย มาเยอะ
3.นาย สงกรานต์ สิริภูมิ
4.นาย จักรพรรดิ์ รู้อ่าน
5.นาย ธงชัย แซ่หว่าง
6.นาย วิระพล จีบือ
7.นาย รัตติกรณ์ แก้วรากมุข
8.นาย พีระพงษ์ สภูยศ
9.นาย กิตติเดช นิลคง
10.นาย สิทธิโชค เบเชะกู่
11.นาย ธนพล แซ่เหมา
12.นาย พันกร อาซอง
13.นาย ปิยังกูร ผะก่าคำแหลง
14.นาย วีระยุทธ พงศ์พชร
15.นาย ธัชนนท์ แก้วระกา
16.เด็กชาย พงศกร กินนาธรรม
17.นาย อัศนัย หมื่นอุดม
18.นาย พิพัฒน์ หม่อโป๊ะกู่
19.นาย เทอดศักดิ์ วงศ์ชัย
20.นาย ฐิติพงศ์ ปัญญาอิ่นแก้ว
21.นาย ภูริณัฐ อะทะจา
22.นาย จิณณวัตร ประสิทธิ์
23.นาย ณัฐนนท์ เอกชีวะ
1.นาย ธานนทร์ อุ่นตาล
2.นางสาว วราพร พรมมี
3.นาย สาโรจน์ เครื่องสาย
4.นาย ปวันรัตน์​ ไชยคำวัง
5.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ กันทะสอน
2.เด็กชาย ทิวาวัชร์ มาแก้ว
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คมจันทา
4.นาย กว้านหยี จาง
5.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จรัลอารีกุล
6.นาย ศุภโชค สมรูป
7.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
8.เด็กชาย ภัทรดนัย วอระชินา
9.เด็กชาย ณัฐดนัย ขันเปี๊ย
10.นาย สุรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
11.นาย สรวิชญ์ จ้างงาน
1.นาย กฤตพัส วงค์เมทา
2.นาย ปวันรัตน์ ไชยคำวัง
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุนิษา แปงชิด
2.นางสาว วิลาวัณย์ พุฒอิ
3.นางสาว เบญญาภา วงค์แก้ว
4.นางสาว รัตนาพร เรียนภาร
5.นางสาว เอื้ออังกูร หลีใจ
6.นางสาว ศรีสุดา แซ่ว่าง
7.นางสาว พิมพกานต์ จินะสาม
8.เด็กหญิง พิชชาภา แก้วโน
9.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
10.เด็กหญิง กิรติกานต์ ครุฑแก้ว
11.นางสาว จันจีรา สงวนประชา
12.นางสาว เชง สงวนประชา
13.นางสาว นพรัตน์ เชอหมื่อ
14.เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์กระจ่าง
1.นาย สาโรจน์ เครื่องสาย
2.นางสาว วราพร พรมมี
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
1.นาง หทัยชนก ถาแหล่ง
2.นางสาว พรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
2.เด็กหญิง ปิ่นประกาย ถาแหล่ง
1.นาง หทัยชนก ถาแหล่ง
2.นางสาว พรรณภา ชิมโพธิ์ครัง
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพดล คำใจ
2.นาย คทากร ศิลาซาง
1.นางสาว อภิญญา ไชยโย
2.นางสาว จารุณี ทายะ
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐชยา อนุเคราะห์
2.เด็กหญิง พิมพ์ณภา อะทะจา
3.เด็กหญิง ปิ่นประกาย ถาแหล่ง
4.เด็กหญิง พิชชาภา แก้วโน
5.เด็กหญิง ณัฐชา จันทร์กระจ่าง
6.นางสาว จันจิรา มาแก้ว
7.นางสาว ฐิติมา โสภา
8.นางสาว เจนจิรา วงค์ชัย
1.นางสาว อภิรดา ผ้าเจริญ
2.นางสาว ศิริเดียว วงศา
8 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชมน ยียุง
2.นางสาว ณิชยา ยียุง
3.นางสาว ชญานิน แซโฮ
4.นางสาว สุดารัตน์ วิชา
5.นางสาว ชญานิศ วงค์จักร
6.นางสาว อภิษฎา มั่งมีทรัพย์ไพศาล
7.นางสาว อังสณา หมื่อแล
8.นางสาว กนิษฐา แซ่จาง
9.นางสาว ฐานิกา จอแยะ
9 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สรพงษ์ หมื่อแล
2.เด็กชาย พิตรพิบูล แซ่โซ้ง
3.เด็กชาย ธนากร วุยซือ
4.นาย ภานุวัฒน์ ศรีสุวรรณ
5.นาย เอกราช สรณ์สิริพัฒน์
6.เด็กชาย สดุดี หวังวจนะ
7.นาย กิตติพงษ์ คมจันทา
8.นาย กว้าน หยี จาง
9.นาย ศุภโชค สมรูป
10.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
11.นาย สุรยุทธ์ แซ่ลิ้ม
1.นาย อดิศร แปงชิด
2.นาง ทัศนีย์ จันทร์ลา
10 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กรวิทย์ หวัง
2.นาย ธีเดช แซ่เล้า
3.นาย ณัฐพงศ์ แซ่จาง
4.นาย จตุรเทพ อินทนนท์
5.นาย ลูเบ ยียูง
6.นาย วรเวช ลี
7.นาย ธีรศักดิ์ อายี
8.นาย สมศักดิ์ แซ่หยิ่ง
9.นาย ทิตินันต์ ปอแสง
1.นาย อดิศร แปงชิด
2.นาง ทัศนีย์ จันทร์ลา
11 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วัชรากร ตรึกตรอง
1.นางสาว บุหงา คำบัว
12 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จิรเดช กองฟู
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรภัทร โป่งคำ
1.นาย ภูวนัย หม่องพิไชย
15 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
24.79 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กว้านหนี จาง
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
2.20.96 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ณัฐดนัย ขันเปี้ย
17 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
17.06 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันจิรา มาแก้ว
18 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
11.25 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัตติกรณ์ แก้วรากมุข
19 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
2.14.89 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย มานะ นันทะเสน
20 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
39.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย มาเยอะ
21 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
2.59.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปิยะฉัตร ใจแจ่ม
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรพงค์ กองฟู
2.เด็กชาย ภูวนาท หม่องพิไชย
3.เด็กชาย รัศมิ์ธศิลป์ ทะจันทร์
1.นางสาว บุหงา คำบัว
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ญาณิศา ปัญญาอิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง มนัฐสนันท์ ศรีดาบุญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
24 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล
2.นาย สุรัตน์ แซ่เห้อ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วรรณสอน
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
25 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาคิน มหาวงค์
2.เด็กชาย เนตินัย หน่อท้าว
3.เด็กชาย จิรภัทร ทสีพรม
4.เด็กชาย สิรวิชญ์ ช่างปั้น
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
26 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรปภา ศรีอ่อน
2.เด็กหญิง ชัญญาภัค ชัยมงคล
3.เด็กหญิง อภิญญา อินทะวงศ์
4.เด็กหญิง เพชรประกาย ทะนันไชย
1.นาย ภูวนัย หม่องพิไชย
27 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรัญญา จันต๊ะ
2.นางสาว พินิตนันท์ ปงลังกา
3.เด็กหญิง สุชาดา ยะถาคำ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ประสพโชค แซ่ลี
2.นางสาว ศรัณณี วงค์แหวน
1.นางสาว บุหงา คำบัว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.085100889205933 วินาที