#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย มังกร กันทาเดช
2.นาย ธนภัทร นามวงค์
3.นาย ชนินทร์ อินต๊ะสาร
4.นาย พฤกษ์ รัศมีจันทร์
5.นาย ณัฐปคัลภ์ กันจินะ
6.นาย สุรพัศ โชครัตนาเจริญ
7.นาย อัครชา หาญบุญศรี
8.นาย พงศ์ศิริ สายสินธ์
9.นาย ชิษณุพงษ์ สุวรรณ
10.นาย อภิวัฒน์ จันต๊ะนาเขต
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พงศ์ธาริน กีวติวิบูลพงศ์
2.เด็กชาย วีรภัทร ชีวสกุลยง
3.นาย ชนาธิป นิยมนิธิกุล
4.เด็กชาย ภูวดล ประสม
5.เด็กชาย กิตติธร บรรพตศิขร
6.นาย ภูธเนตร สมฟองทอง
7.เด็กชาย พอเพียง อุดมพล
8.เด็กชาย ทัพยั้ง พรประทุม
9.เด็กชาย ณัฐภูมินทร์ บัวอินทร์
10.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
11.นาย เจษฎ์ธนา วรรณโล
12.นาย ณัฐดนัย กันทาธรรม
1.นาย อรรณพ กันทะเนตร
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาณุพงศ์ สุวรรณ์
2.นาย ธนวัฒน์ วรรณรส
3.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ ปวงใจ
4.เด็กชาย เอื้ออังกูล ปาระมี
5.เด็กชาย ภพปพัณ กัณฑวงค์
6.เด็กชาย ณัฏฐ์ สัตย์จริง
7.เด็กชาย ณภัทร ก่อเกิด
8.เด็กชาย วรวิศ วงค์แก้ว
9.เด็กชาย ธีรเมธ แก้วยอด
10.เด็กชาย อภิสนันทน์ เรือนมูล
11.เด็กชาย สุภาษิต อาซอง
12.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
13.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ หัตถอนันสิน
14.เด็กชาย ธนกฤติ รัตนกุล
15.เด็กชาย เดวิด เคลแบร์เกอร์
16.เด็กชาย ปวริศ เทพสาร
17.เด็กชาย ธนภูมิ ตาลคำ
18.เด็กชาย กัณภพ กัณฑวงค์
19.เด็กชาย วชิรวิชญ์ แก้วยอด
20.เด็กชาย จักกาย ทองอินทร์
21.เด็กชาย จิรัฏฐ์ ท้าวแพทย์
22.เด็กชาย ปัณณธร เชื้อเมืองพาน
23.เด็กชาย พีรวิชญ์ นาคนคร
24.เด็กชาย ธนัญกร หล้ายอง
25.เด็กชาย ธนกฤต อินธิศักดิ์
1.นาย สันติ ชุมภู
2.นาย บูรณพันธ์ บุญมา
3.นาย ณัฐกฤต ภัทรภูสิทธิ์
4.นาย ชยพล ต๊ะหล้า
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เหมือนฝัน เหรัญญะ
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลิตา สันติสกุล
2.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พีรวัส ภักดียนต์เจริญ
2.เด็กชาย ภาสวิชญ์ จตุรพิธพรพงษ์
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สิริกร เชื้อบุญมา
2.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรินทร์ ไชยมงคล
2.เด็กชาย คาลวิน ไค เวิลลิม
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นภสร วิชัยยุทธ์พงศ์
2.นาย ปุณณวิช เจนวัฒนศิริชัย
1.นางสาว นฤนารถ วงค์เอ้ย
13 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อเมืองพาน
2.นางสาว ปุณณัตถ์ เจริญลาสลักษณ์
3.นางสาว แก้วตาดวงใจ อินทประเสริฐ
4.นางสาว พัชรพร โชติหิรัญสกุล
5.นางสาว พิชชาภา นันไชย
6.นางสาว ธัญทิพ กันทะชัย
7.เด็กหญิง วรพิชชา เลิศเกษม
8.เด็กหญิง โศภิษกาญจน์ น้อยไพโรจน์
9.เด็กหญิง พรรณภัทร คำวัง
10.เด็กหญิง ภคพร อนุกูล
11.เด็กหญิง เพลงพิณ ไตรแสง
1.นาย คณกร เฉียบแหลม
14 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กานต์พิชชา เมฆสุรินทร์
2.นางสาว ชญานิศ สมประสงค์
3.นางสาว ไหมแพรวา ไชนามล
4.นางสาว นภัสสร พรพินินวรกิจ
5.นางสาว ปวริศา ดวงมณี
6.นางสาว ศุภิศรา คูณประสิทธิ์พร
7.นางสาว เจสสิก้า เคลแบร์เกอร์
8.นางสาว ชิตาภา สุทำแปง
9.เด็กหญิง ศุวพิชญ์ ฐิติพรวัชรสกุล
10.เด็กหญิง ปรีณาภา คิวสุวรรณ
11.นางสาว พลอยพิรุณ ตรีราช
12.นางสาว วรรณวิสา ใจศรีธิ
1.นาย คณกร เฉียบแหลม
2.นาย อนุชิต ไชยแก้ว
15 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนภัทร บุญเทพ
2.เด็กชาย เบนจามิน ซันนี่ สลาวจ์เตอร์
3.นาย อิสรานุวัฒน์ แสงจันทร์
4.นาย นรภัทร ศรีสวัสดิ์จินดา
5.เด็กชาย ณธกร สถิรานนท์
6.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เจริญลาศลักษณ์
7.นาย กฤษญพงศ์ พรนินวรกิตจ
8.นาย ธนกฤต สุวรรณรัตน์
9.เด็กชาย จิรภัทร แก้วลอยฟ้า
10.นาย ปัญณธร ไชยยะ
11.นาย ฟาดิ้ล ตานี ไซต์
12.นาย สิรวิชญ์ เชื้อเมืองพาน
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
16 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุวิจักขณ์ ชูไว
2.นาย เดชาธร พิมพ์แน่น
3.นาย ธรรศ พุฒจร
4.นาย ปรมัตถ์ สัตย์ซื่อ
5.นาย ไชยันต์ ยอดชนะ
6.นาย สุรพิชญ์ เลิศสกุณี
7.นาย ภูริช รัศมีจันทร์
8.นาย ไทโย อะคากิ
9.นาย ธีรยุทธ วงค์ษา
10.นาย เศรษฐ์ สิทธิแก้ว
11.นาย ทีปกร พรจิตไพศาล
12.นาย อดิลักษณ์ เฌอหมื่อ
1.นาย พงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว
17 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภควัต ไชยสิทธิ์
2.นาย พีรวิชญ์ อุ่นเป็ง
3.นาย ธราธิป อูปแก้ว
4.นาย ณภทร อำมาตย์มณี
5.นาย จิรภัทร ราหูรักษ์
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ
18 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง
2.นางสาว อารีน่า วงค์ศร
3.เด็กหญิง ชิชาญา เทนอิสสระ
4.นางสาว กำไลทิพย์ พรหมบุตร
5.เด็กหญิง รางรินทร์ ชอบทองหลาง
6.นางสาว จิรัชยา แสนเหลี่ยว
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ
19 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
24.56 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรศักดิ์ อุปละ
20 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
2.13.75 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ เทพสาร
21 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
4.38.43 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปกรณ์ เทพสาร
22 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
9
- นาที
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ต่อตระกูล ก้อนศิลา
23 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชัญญานุช ววรณภพ
2.นางสาว ธัญพิชชา เอมเจริญ
1.นาง มยุรี สันวงค์
2.นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีจม
24 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ไอวรินทร์ ชื่นแสน
2.นาย วทัญญู เชื้ออ้วน
1.นาง มยุรี สันวงค์
2.นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีจม
25 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
5.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
6.นาย ธนกร ยอดวุฒิ
1.นาย วสันต์ จินดากาศ
26 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ญาณิศา บัวลาดชิณภโชติ
2.นางสาว สาธินี นาใจ
3.นางสาว ณัฐชยา โอชารส
4.นางสาว รุจิวัลย์ สนองศรี
5.นางสาว สิรวิชญา ศิริวงค์
6.นางสาว สุชัญญา ปั้นแจ่ม
1.นาย วสันต์ จินดากาศ
27 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนบัตร ยอดวุฒิ
2.นาย จิตติพัฒน์ เขียนจัตุรัส
3.นาย นันทกานต์ เนตตกูล
4.นาย พีรพัฒน์ หลักคำ
5.นาย ชวนากร พงศ์บรรดิ
6.นาย ธนากร ยอดวุฒิ
1.นาย วสันต์ จินดากาศ
28 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ญาณิศา บัวลาดชิณภโชติ
2.นางสาว สาธินี นาใจ
3.นางสาว ณัฐชยา โอชารส
4.นางสาว รุจิวัลย์ สนองศรี
5.นางสาว สิรวิชญา ศิริวงค์
6.นางสาว สุชัญญา ปั้นแจ่ม
1.นาย วสันต์ จินดากาศ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.088868856430054 วินาที