#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พงษ์พัฒน์ บุญรอด
2.นาย สุรนาท ลาภพรวิโรจน์
3.นาย เจษฎาภรณ กำแพงแก้ว
4.นาย จักรพันธ ์จันบัวลา
5.นาย สุรสิทธิ์ แก่นพฤกษา
6.นาย นวมินทร สิงห์ราช
7.นาย กิตติภูมิ จันทร์กะพ้อ
8.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
9.นาย สกลภัทร ประมัย
10.นาย พีรพัฒน คำชาย
11.นาย ยุทธการ เขมโสภาวัฒน์
12.นาย ฐานันดร อินทวัยชัย
13.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
14.นาย ไชยศิพัทธ สุขเอี่ยม
15.นาย เอกมงคล พวงไธสง
16.นาย ธรรศ จันทรสาขา
17.นาย ณัฐพงศ ปอหลุง
18.นาย ณัฏสิทธิ์ ตระการจันทร
19.นาย ธนากร ไกรษี
20.นาย ธีรเทพ พัชรมโน
21.นาย นันทวัฒน วิโย
22.นาย พัชรพงศ ยอดวีระพงษ
23.นาย อธิป คำมา
24.นาย สกลวรรธน ศรีทาพักตร
1.นาย เฉลิมพงษ์ บุญยืน
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐชนน ปงกันคำ
2.เด็กชาย กมลเดช ต๊ะวิโล
3.นาย นครินทร์ ศิริ
4.เด็กชาย อภิสิทธิ์ เม่อปอกู่
5.นาย กฤษณะ ก้อนช้าง
6.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
7.นาย ชาติชาย โมเมียกู
8.เด็กชาย ชัยวิโรจน์ วงค์มณี
9.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
10.เด็กชาย ธนาธร ตานะ
11.เด็กชาย อัศม์เดช เกตุบัว
12.เด็กชาย ธนบัตร เจริญพนาลัย
13.นาย รณกร แซ่ฉี
1.นาย รัตนชัย พุฒใต้
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บรนจ สามัคคี
2.นาย โชติวัฒน์ วิรัญชัย
3.นาย กิตติวัฒน์ วงจันทร์
4.นาย ธนพงษ์ แก้วทุม
5.นาย ธีรภัทร สิงห์พิลา
6.นาย ปุริมปรัญช ์พงษา
7.นาย ธนกฤต วัฒนสัตย
8.เด็กชาย ธนบัตร เจริญพนาลัย
9.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
10.นาย กฤษณะ ก้อนช้าง
11.นาย ธีรเดช ดอนม่วง
12.นาย ปภังกร เม่ากรูด
13.เด็กชาย ยุทธเลิศ เกสรพิทยาพงษ
14.เด็กชาย ภากร อุ่นแสงคำ
15.เด็กชาย เมธัส ลำพูน
16.เด็กชาย ณัฐชนน ปงกันคำ
17.นาย ภูมิพัฒน ขุราษี
18.เด็กชาย ชินภัทร อิ่มทะเล
19.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
20.นาย รณกร แซ่ฉี
21.เด็กชาย ปุณณวิช คงจันทร
22.เด็กชาย ปุณณวิช จินดากาศ
23.เด็กชาย ภูริช ยศเดช
24.เด็กชาย ยศิวกร แพร่ทอง
25.เด็กชาย อัศม์เดช เกตุบัว
1.นาย นพรุจ เบียดกลาง
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นันทวัฒน์ วิโย
2.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
3.นาย สรภพ มีเสงี่ยม
4.นาย พีรพัฒน์ คำชาย
5.นาย เอกรินทร์ หาญวัง
1.นาย อิทธิศักดิ์ แหละไหม
2.นาย รัตนชัย พุฒใต้
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปัญญา ก้องเลิศแดนไกล
1.นาย เฉลิมเกียรติ ชัยอุปะละ
6 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
59.50 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรเดช ดอนม่วง
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
2.20.77 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
4.00.78 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม
2.นาย ธีรภัทร คาลี
3.เด็กหญิง กฤษณะ ก้อนช้าง
4.นาย กิตติวัฒน์ วงค์จันทร์
9 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
33.55 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร คาลี
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
2.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.034014940261841 วินาที