#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รัชนีกร หน่อจ๋อม
2.นางสาว เหญียนเจียม แซ่ว่าง
3.เด็กหญิง สมิดา เยเบียง
4.นางสาว วรารี แซ่เติ๋น
5.นางสาว วันทนา เยอส่อ
6.นางสาว พิศมัย วิบูลย์เกีรติยศ
7.นางสาว เอ้ยติ๊ด อ้ายสาม
8.นางสาว พัณณิตา แสงคำวรรณ์
9.นางสาว บัณฑิตา แซ่โซ่ง
10.เด็กหญิง สาวิตรี แซ่จ๊ะ
11.นางสาว ศศิธร แซ่จ๋าว
12.นางสาว พิยะดา เยเบียง
1.นางสาว ชุลี ไชยวงค์
2.นาย วินัย สุระสาย
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาฉะ เชกอ
2.นาย ศุภทิน มาเยอะ
3.นาย สุรเชษฐ์ มาเยอะ
4.นาย อาก่า เหว่ยเเม
5.นาย เอกชัย มาเยอะ
6.นาย กีรติ อาโผะ
7.นาย ลีฉู่ เบเช
8.เด็กชาย สมชาย มาเยอะ
9.นาย เฉลิมชัย มาเยอะ
10.นาย นันทวัฒน์ ชีหมื่อ
11.นาย วีรพล อยู่ลือ
12.นาย กิตติภณ เชอหมื่อ
13.นาย ไชธง เชอหมื่อ
14.นาย องอาจ ลอเเม
15.นาย เอกชัย เฌอหมื่อ
1.นาย วสุพล มังคลาด
2.นาย สมชาติ ชาญไชย
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สรัญยุต อางิ
2.นาย ชัยวัฒน์ แซ่เล้า
3.เด็กชาย ปณวัฒน์ เชอมือกู่
4.เด็กชาย อนุภัทร โพธิ์คำ
5.เด็กชาย วรกานต์ แชหมื่อ
6.เด็กชาย สมชาย แลเชอ
7.เด็กชาย ลียือ มาเยอะ
8.เด็กชาย พชร วิบูรย์กุล
9.นาย อนุสรณ์ มาเยอะ
10.เด็กชาย โชติรถ บอเเช
11.เด็กชาย ธีรพล เชอหมื่อ
12.นาย ชาลี อาซอง
13.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุขชาชาติธนกุล
14.เด็กชาย ภูวดล อาเคอ
15.นาย หล่อโซ แยส่อ
16.นาย กิตติศักดิ์ มาเยอะ
17.เด็กชาย อาจ่า เยเปียง
18.นาย วุฒิกร ทวีเกียรติไพศาล
19.เด็กชาย คมกริช เชอมือกู่
20.เด็กชาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล
21.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
22.เด็กชาย ยี่ ยี่หลง
23.เด็กชาย ธีรภัทร พาวันดี
24.เด็กชาย สุชานันท์ จันเเปงเงิน
25.เด็กชาย ธาดาพงษ์ ปิมลือ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อาใจ เชอหมื่อ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชาญา วงศ์นภาไพศาล
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พิทักษ์ เบชูกู่
2.นาย ธนิน โซดากุ
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พิสัยเลิศ
2.เด็กหญิง เซ็นนี่ แซเฉ้ง
1.นาย ธีร์ธวัช โยธา
2.นางสาว ภัทราวดี ไชยเมือง
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จื่อ แซ่ว่าง
2.นาย ธงชัย แซ่ซ้ง
3.นาย อิงครัต เชาว์ลีวัฒน์
4.นาย สมเกียรติ แซ่มัว
5.นาย อภิสม แซ่ว่าง
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
4.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
9 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิดารัตน์ นาเเก้ว
2.นางสาว ลิตา เชอหมื่อ
3.นางสาว อาซอ แลเชอ
4.นางสาว บูมือ เชอมือ
5.นางสาว นงเเสง ไม่ทราบนาามสกุล
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
3.นาย จีระศักดิ์ ชุมภู
4.นาย วุฒิชัย ขัติมงคล
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อัศวิน แลเชอ
1.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2.นาย วสุพล มังคลาด
11 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
12.17 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมชาย มาเยอะ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
12 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
4.33 เมตร
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุทธินต์ บ่อเเล
1.นาย วสุพล มังคลาด
13 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
7.52.52 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือกุ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
7
3.59.24 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บิเเหง่ เเลนี
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
15 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
8
19.15.73 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว บูมือ เชอมือ
1.นาย วสุพล มังคลาด
16 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
7
3.36 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ฟ้าใส พูเบกู่
1.นาย วสุพล มังคลาด
17 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรี เยลี
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พัชรมโน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
18 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จ๋า แซ่เล่า
2.นาย หมอเเสงสว่าง แซ่เล่า
1.นางสาว นารีรัตน์ สร้างสรรค์
2.นาย สมชาติ ชาญไชย
19 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สัญญา แซ่หาญ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
2.นาย สมชาติ ชาญไชย

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.071608066558838 วินาที