#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์
2.นาย พงค์จักรภัทรติ์ ปานต๊ะรังษี
3.นาย ภูริศ ยศคำ
4.นาย ก้องตะวัน สงวนวงค์
5.นาย นิติมร เพ็ชรแก้ว
6.นาย กฤตนันทร์ เพชรรัตน์พันธุ์
7.นาย เฟื่องลาภ ศรีกอน
8.นาย เบญจกูล พวงมะลิ
9.นาย ศตพล ไชยเจริญ
10.นาย วัศพล ภูมิคอนสาร
11.นาย ศิริวัตติ์ แสนสล่า
12.เด็กชาย พัชรพงศ์ ยอดวีระพงศ์
13.นาย ผาภูมิ ผานาค
14.นาย เจษฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
15.นาย ฐานันดร อินทวิชัย
1.นาย ธนวัตร สายทอง
2 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฎฐา นวลกำแหง
2.นางสาว พอฤทัย นิลชน
3.นางสาว อาทิตยา ไชยชนะ
4.เด็กหญิง ภัทราวดี พันกาศ
5.นางสาว ศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง
6.นางสาว อริสา คิดรักเมือง
7.นางสาว สิริยากร ไชยวิราช
8.เด็กหญิง กานต์ชนิต มูลสุข
9.นางสาว ปราณี คิดดี
10.นางสาว ณิชกานต์ พงษ์สวัสดิ์
11.นางสาว อังศุชวาล เพียรทำดี
12.นางสาว ชนกวนันท์ แววฤทธิ์
13.นางสาว ฐิติวรดา เพชรเสน
14.นางสาว ภัทร์ชนก ร่วมชัยภูมิ
15.นางสาว ณัฐชยา แสนช่างไม้
1.นางสาว สิริลักษณ์ นิลเกษม
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฎฐา นวลกำแหง
2.นางสาว พอฤทัย นิลชน
3.นางสาว ฐานิศร สุทธวงค์
4.นางสาว ศุภาพิชญ์ รู้ทำนอง
5.นางสาว กานต์ชนิต มูลสุข
6.นางสาว อริสา คิดรักเมือง
7.นางสาว ชนิภา สุวรรณทา
8.นางสาว สิริยากร ไชยวิราช
9.นางสาว อาทิตยา ไชยชนะ
10.เด็กหญิง ภัทราวดี พันกาศ
11.นางสาว ณัฐวรา จุละเพชร์
12.นางสาว ณิชกานต์ พงษ์สวัสดิ์
13.นางสาว ปราณี คิดดี
14.นางสาว อังศุชวาล เพียรทำดี
15.นางสาว วุฒิพร ทาเนตร
16.นางสาว กรพินธุ์ วรรณธะสุข
17.นางสาว ภัทร์ชนก ร่วมชัยภูมิ
18.นางสาว คณัสวรรณ สมบรูณ์
19.นางสาว ชนม์ชนก สุภาวรรณ์
20.นางสาว ฐิติวรดา เพชรเสน
21.นางสาว ชนกวนันท์ แววฤทธิ์
22.นางสาว ณัฐชยา แสนช่างไม้
23.นางสาว นิธิวดี ยายะ
24.นางสาว นารี แจ้คำ
1.นางสาว สิริลักษณ์ นิลเกษม
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กชพร โชคสุภนัย
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ รัตนชมภู
2.เด็กชาย ธรรมลักษณ์ กรุณา
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กชพร โชคสุภนัย
2.เด็กหญิง ธัญสิริ วังที
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนาศร สิงห์คำโม
2.นางสาว สุภาพร นรชาติวศิน
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธรรมลักษณ์ กรุณา
2.เด็กหญิง ธัญสิริ วังที
1.นางสาว เบญจามินญ์ จินตรารักษ์
9 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคิน ปินนะรา
2.เด็กชาย ปิยเชษฐ์ แสงจันทร์
3.เด็กชาย จักรพรรดิ์ จมงาม
4.เด็กชาย คณานัมภ์ รำไพ
5.เด็กชาย ธนทัต สานวงศ์อินทร์
6.เด็กชาย แทนคุณ โพธิ์แก้ว
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
10 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กนกรักษ์ เพียรงาม
2.เด็กหญิง กานตกิรตา ซุยหาญ
3.เด็กหญิง เชษฐ์ธิดาภร ยอดวงศ์
4.เด็กหญิง พรรณชนก ซาวคำเขตต์
5.เด็กหญิง ทักษพร หวานเสียง
6.เด็กหญิง นชริยา วงศ์หน่อ
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
11 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทวีวัฒน์ ผ่านวิริยะชัย
2.นาย ชนาภัทร สุดถนอม
3.นาย อภิชาติ พิทักยอด
4.นาย พรรณกร แก้วกันทา
5.นาย ธนัท ศรีวงศ์
6.นาย เอ็มเมอริก สุภาสุทธิ์
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
12 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิประภา เฉลียวไว
2.นางสาว กัญญาพัชร ใจมั่น
3.นางสาว ธมนวรรณ ศรีกันธา
4.นางสาว ช่อผกามาศ องอาจรักษ์
5.นางสาว กัญชริตา ตะวันแสง
6.นางสาว ณิชากานต์ สุขเพียง
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
13 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
7.06.43 นาที
4
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พริมรตา กิตติชยากุล
14 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
17.99 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปาริชาต เนตรพนา
15 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
22.31.03 นาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชนาภัทร สุดถนอม
16 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
36.58 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัสกร ทะสร้อย
17 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กมลชนก มานะศรีสกุล
2.นางสาว ชนิษฐี สิงห์กุล
3.นางสาว ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ
4.นางสาว วราลี ฟูเจริญ
5.นางสาว ภัทรวดี สมศักดิ์
6.นางสาว สิริราชส์ กุลธราธีระ
1.นาย โกศล คำเงิน
18 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วราลี ฟูเจริญ
2.นางสาว จิดาภา กาติ๊บ
3.นางสาว ชนิษฐี สิงห์กุล
4.นางสาว ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ
5.นางสาว กมลชนก มานะศรีสกุล
1.นาย โกศล คำเงิน

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.063311100006104 วินาที