#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ อาซอง
2.เด็กชาย ณัฐชัย เยอะซอ
3.เด็กชาย ชนะพล อวยยือกุ
4.เด็กชาย สมคิด แซหมื่อ
5.เด็กชาย วศิน เชอมือ
6.เด็กชาย ธีรภัทร สมานมิตรรักษ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ คูสุวรรณ
8.เด็กชาย อภิชาติ อายิ
9.เด็กชาย สิทธิกร แซหมื่อ
10.เด็กชาย ธงชัย เชอหมื่อ
11.เด็กชาย พีรพัฒน์ แซ่ลี้
12.เด็กชาย มหิศร แซ่จาง
1.นาย เอกพล อุโมงค์
2.นาย ณรงค์ศักดิ์ ยามี
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สมบูรณ์ แซ่จาง
2.นาย สมชาย แซ่ลี้
3.นาย เอกวัฒน์ จะอู
4.นาย สมพงศ์ นนนุศาสตร์
5.นาย อภิสิทธิ์ แซ่ซิ
6.นาย สุรเชษฐ์ คีรีคามสุข
7.นาย ศราวิน วิยะแก้ว
8.นาย สุพรชัย แซ่หม่อ
9.นาย จะฟะ จะชี
10.นาย จรูญโรจน์ แซ่ยิ่ง
11.นาย สมชาย แซ่ลี้
1.นาย กรวิชญ์ ผัดแก้ว
2.ว่าที่ร้อยตรี เรวัตร์ สุเมธาลังการ
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาหมื่อ มาเยอะ
2.นาย วีระเดช จู่ปอ
3.นาย โกวิท นามแก้ว
4.นาย สุริยา เชอมือ
1.นาย ปรัชญา ผัดขัน
4 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นฤมิตสิงขร
2.เด็กชาย ธัญสิษฐ์ เผ่าสัจจามิกร
3.เด็กชาย ทรงพล แซ่มี
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ เซอมือ
5.เด็กชาย ภูรินทร์ แซ่ลี
6.เด็กชาย วิชชากร แซ่เฉิน
1.นางสาว นัทธิณี พรหมณี
2.นางสาว ดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์
5 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณฐกร เยอะซอ
2.นางสาว พิมผกา พลอยกมล
1.นาย วิรุตน์ เตรียมทนะ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.01907205581665 วินาที