#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จารุภัทร คำจริง
2.นาย อาจะ หม่อโป๊ะกู่
3.นาย ธันวา เเบเเชร์กู่
4.นาย จิณกร เเซ่หยิ่ง
5.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
6.นาย ภูมิวิชญ์ เเซ่ลี
7.นาย อามือ มาเยอะ
8.นาย ทราย ไทยใหญ่
9.นาย มูฮัมหมัด ไทยอนันต์
10.นาย วินัย คำเเสง
11.นาย เมธี วรรณะวงศ์
12.นาย อาทิตย์ ขุนซาง
13.นาย วรพล อายี
14.นาย ภวัต อาจาย
15.นาย ฐานพัฒน์ นามเเสง
1.นาย ดวงแก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อิเหมี่ยว ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
4 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรวัฒน์ กันเเก้ว
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
5 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
1.01.20 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
6 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
2.24.22 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
7 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.58.43 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
8 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
9
DNF วินาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปุ่น โหวยแม
2.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
3.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
4.นาย ธเนศพล ปัทมาพิพัฒน์สุข
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
9 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.00.80 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สรศักดิ์ ชื่อมื่อ
2.นาย ปุ่น โวยแม
3.นาย ธนเศพล ปัทมาพิพัฒสุข
4.นาย นนทวรรษ เดชากรพิพัฒน์
10 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
29.46 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาผ่า เลอะเชอ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
11 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
6.38 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ยุุทธการ บ้านทุ่ง
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
1.36.58 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
13 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7
3.32.76 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
14 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
7.32.32 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
15 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
6.45.35 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปนัดดา มาเยอะ
2.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
3.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเชกู่
4.นางสาว ใหม่ ไทยใหญ่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
16 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
12.68 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เบเชกู่
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
17 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
8
30.48 เมตร
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จะจอ เเซ่เปอะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
2.48.52 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
19 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
6.17.58 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
20 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
13.13.79 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อาซือ เบเช
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
21 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
18.37 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
3.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.076808929443359 วินาที