#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ยศกร พลธานี
2.นาย พิตรพิบูล แซ่ฟุ้ง
3.นาย ฐิติวัฒน์ คำเมือง
4.นาย ทิวากร ปัญญาวงศ์
5.นาย วุฒิรณพัสดุ์ ตายุ
6.นาย รัชภูมิ ลำน้อย
7.นาย ณัฏฐพล ณ น่าน
8.นาย เอกรินทร์ แซ่ลี
9.นาย การัณยภาส รวมสุข
10.นาย ภูชิต แสงจันทร์
11.นาย พณิชพล ปาสำลี
12.นาย เจตพล แจขจัด
1.นาย วุฒิพงษ์ รักแม่
2.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
2.เด็กชาย ธัญธร รัฐวาทิน
3.เด็กชาย ณรงค์เดช ภิวงศ์
4.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
5.เด็กชาย นภัทร์ วงศ์สาร
6.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
7.เด็กชาย อินทราชัย เรือนสอน
8.เด็กชาย บูรณิน พิมพ์จันทร์
9.เด็กชาย ธนาวัฒน์ ก้อนราช
10.เด็กชาย วายุภักดิ์ ทิพวิชัย
1.นาย บุญเปล่ง ค้าแก้ว
2.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
3 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
19.93 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรุณ แซ่ฟุ้ง
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
4 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
28.17 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กันตณัฐ อ่อนนวน
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
8.61 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศกร ราชลำ
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
6 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
6
3.30 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรวรรณ จิตต์ปรีชา
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
7 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
17.41 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรวรรณ จิตต์ปรีชา
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
8 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
6
14.54 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อัญชัญ ลือตาล
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
9 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
5.29 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ยศกร พลธานี
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.03570818901062 วินาที