#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เชาวฤทธิ์ หน่อแก้ว
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด
2 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชัยพัฒน์ รักสพนธ์
2.นาย สกรรจ์ สมแก้ว
3.นาย กมล แซ่เดียว
4.นาย อภิรักษ์ สิทธานนท์
5.นาย พงศ์ภัค ศิริมณเทียร
6.นาย สรยุทธ ศรีวรกุลวงศ์
1.นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ
2.นาย มนัส ประทุมมา
3 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
22.85 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
4 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
25.57 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
8.40 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัทพงษ์ พรมจีน
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
6 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
5.50 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
29.02 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
8 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
1.09.16 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
9 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.13.46 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปานตะวัน จุมป๋า
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
10 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
15.14.62 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มาลี วุยยือ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
11 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
57.09 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
3.นางสาว ชลธิชา สมโพธิ
4.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
12 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
5.01.85 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
2.นางสาว มาลี วุยยือ
3.นางสาว รสสุคนธ์ กันธิ
4.นางสาว ลษกร สิงห์แดง
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
13 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
3.80 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วรนุช ประมาณเมือง
2.นางสาว อัยญดา กล่องชู
1.นาย เจริญ แสงจันทร์
2.นาย ศรายุธ พวงยอด

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.050705909729004 วินาที