#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธราธิป อจินแก้ว
2.นาย จิรายุ เป็งตึง
3.นาย ปัญจพล บุญเย็น
4.นาย ศตวรรษ วรเวณุธม์
5.นาย รัชพงษ์ วัชรรังสิมันต์
6.นาย จักริน ปัญญาหลวง
7.นาย คุณานนท์ แสงแก้ว
8.นาย ปรมัช แซ่หล่อ
9.นาย พัสกร อินต๊ะวิชัย
10.นาย วริทธิ์ศรัณย์ โชคโสด
11.นาย พีรดนย์ เอ๋ยานะ
12.นาย จิรพัฒน์ อินนันใจ
1.นางสาว ตรีชฎา ประวัง
2.นางสาว สุขนิษฐ์ ยาละ
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวัฒน จินะ
2.เด็กชาย รัชต์ธน ปัญจมา
3.เด็กชาย วิรัตน์ เววน
4.นาย ยศกร จินะ
5.นาย ณัฎธกรณ์ ทาแกง
6.นาย กมลพรรณ กันทา
7.นาย เอกดนัย ซึมมือ
8.นาย เจษฎา ปัญญาทิพย์
9.นาย พรหมเทพ พรมสถาน
10.เด็กชาย พัทธนันท์ ใจตุ่น
3 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุทธิดา คำษา
2.นางสาว กฤษณา คำงาม
3.นางสาว พัชรดา สมใจ
4.นางสาว กชกร คะวะนา
5.นางสาว กัญญาณัฐ ศรีสันทราย
6.นางสาว ปภาวดี ใจผูก
7.นางสาว สุปรียา เทพธรรม
8.นางสาว ปิยะธิดา กุณาเลย
9.นางสาว พนิดา อินทะนิตย์
10.นางสาว กมลลักษณ์ หงส์ทอง
11.นางสาว ศุภศิริ จีฟู
12.เด็กหญิง จิรัชญา แก้วภา
13.เด็กหญิง พิมรดา แสงสุวรรณ์
14.เด็กหญิง พิมลนาฏ แก้วเทพ
15.นางสาว ภุมวารี แสงสุวรรณ์
16.เด็กหญิง ธนภร พิกุล
17.นางสาว จิตรลดา แสนอิ่นคำ
18.นางสาว อัจจิมา ชัยพนัส
19.นางสาว ศิริโรรัตน์ ชัยพรม
20.นางสาว เมธาวี ชัยพลดี
21.นางสาว วรัญญา ร้อยเงิน
1.นาย อดิเรก น้ำสา
2.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภาณุวัฒน์ งามพริ้ง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิมพิกา เตจะ
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ยงยุทธ จ๋อมทาน
2.เด็กชาย วชิรพล จักร์เงิน
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นางสาว ชุตติกานต์ อินทนันชัย
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัชญาน์ ศรีสว่าง
2.นาย ภาณุวัฒน์ งามพริ้ง
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว บัณฑิตา สุวรรณ
2.นาย สิรภพ ก๋าใจ
1.นางสาว พิสมัย วังหมื่น
12 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน มะโนคำ
2.เด็กหญิง เพชรไพลิน มะโนคำ
3.เด็กหญิง กนกพร ศรีแก้ว
4.เด็กหญิง อัฐภิญญา จอมแปง
5.เด็กหญิง ปาริณัฐ มงคลกุล
6.เด็กหญิง พิชญาภา ชัยชนะ
7.เด็กหญิง ธัญสินี เทพรักษา
8.เด็กหญิง เมธาวี ชัยพลดี
9.เด็กหญิง พิชชานันท์ กันธิยะ
10.เด็กหญิง พรสุดา ดวงวรรณา
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
2.นางสาว กันภิรมย์ สุตวัฒน์
13 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศิริลักษณ์ คำแจ้
2.นางสาว เจียงฟาง อัศววารี
3.นางสาว จิดาภา ธิปาแก้ว
4.นางสาว จิรัฐติกาล บุญเสงี่ยม
5.นางสาว เกวลิน รีนล้อม
6.นางสาว กุลกันยา เพียรชัย
7.นางสาว ศุุภธิดา จันทร์ตาธรรม
8.นางสาว ณาโณทัย ยานะสิทธิ์
9.นางสาว พิมพ์ชนก เตจ๊ะ
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
2.นางสาว กันภิรมย์ สุตวัฒน์
14 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรัญญู สมใจ
2.เด็กชาย โรมิโอ พงษ์ชมพร
3.นาย ณฐพัชร ราชคม
4.เด็กชาย อภิวัฒน์ เครือวาระ
5.เด็กชาย ชิษณุชา อุ่นอารมณ์
6.เด็กชาย อัสดินทร์ จันทร์ก๋าวี
7.เด็กชาย ศักดินนท์ กลมกลอม
8.นาย ชวพล สุยะหลาน
9.เด็กชาย สุเมธ เลศักดิ์
10.นาย ธนภัทร วิปราชญ์
11.เด็กชาย ภาณุวัตน์ งามพริ้ง
12.เด็กชาย กิตติโชค ศานติยุกต์
1.นาย วสันต์ ขันทบัว
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปลายอ้อ เชียงคำ
2.นางสาว ลักษิกา สุภาวดี
3.เด็กหญิง โยศิตา ศรีสุวรรณ์
4.เด็กหญิง ภัทรวดี สมรัตน์
5.เด็กหญิง สุพรรณษา เทศถมยา
1.นาย ภาสกร คำแหง
16 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
26.07 วินาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ สุนาลัย
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
17 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
12.01 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศศิประภา คำวันดี
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
2.21.66 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
19 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
5.02.45 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
20 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
19.06.72 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
21 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
1.18.86 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
22 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
3.86 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศิริวิภา ไหลหาโคตร
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
23 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
8
DNF เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อัจจิมา ชัยพนัส
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
24 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
4.นาย ชยกร วังหมื่น
5.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
6.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง
25 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพิลาศ คงแป้น
2.เด็กหญิง ธนนันท์ เนตรทิพย์
3.เด็กหญิง สุวิชญา กันคำ
4.เด็กหญิง ฐิติชญา ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ดวงหทัย กันทาเขียว
6.เด็กหญิง สุพัชญา วงศ์สาม
1.นาง สุกัลยา ปั่นแจ่ม
2.นาย กระจ่าง หลักคำ
26 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ สิริสาร
2.เด็กชาย ณิชกุล อยู่เย็น
3.นาย ธัญธาดา หน่อแกว
4.เด็กชาย ภูผา กลิ่นมาก
5.นาย ชยกร วังหมื่น
6.นาย ชยฉัตร วังหมื่น
1.นาย กระจ่าง หลักคำ
2.นางสาว ฝนนภา ขุนทิพย์ทอง
27 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพิลาศ คงแป้น
2.เด็กหญิง ธนนันท์ เนตรทิพย์
3.เด็กหญิง สุวิชญา กันคำ
4.เด็กหญิง ฐิติชญา ธรรมสอน
5.เด็กหญิง ดวงหทัย กันทาเขียว
6.เด็กหญิง สุพัชญา วงศ์สาม
1.นาง สุกัลยา ปั้นแจ่ม
2.นาย กระจ่าง หลักคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.084630012512207 วินาที