#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วุฒิภัทร มีทุน
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ อินคำปา
3.นาย บรรณวิชญ์ ปวงคำ
4.นาย รัชชานนท์ มินทะนา
5.นาย พัฒน์ศักดิ์ เหล็กการกูล
6.เด็กชาย ฐิติศักดิ์ ลุ่มนอก
7.นาย ก้องกิดากร หินแก้ว
8.นาย กมลภพ ดินเหลือง
9.นาย ปฏิพล พรมสถาน
10.นาย อดิศักดิ์ เทพวงค์
11.นาย รพีภัทร แสนสุข
12.เด็กชาย ณัฐภัทร ปันทะรส
1.นาย ทินกร ศาลาคำ
2.นาย ตฤธิวัฒน์ ภิญโญชัยภัทร
2 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณิชกมล แก่นจันทร์
2.นางสาว ธาราทิพย์ ใจโลกา
3.นางสาว สุพิชฌาย์ ยานะเคหัง
4.นางสาว บุษบง วงษ์เขียวแดง
5.นางสาว นิชาดา โปธา
6.นางสาว สุธิตา จันทร์งาม
7.นางสาว พรรณกาญจน์ ตากองค์
8.นางสาว วารี งามขำ
9.นางสาว แก้วตา เมจิ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ งามหมู่
2.นางสาว พรพิมล ณ คำ
3 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กรรณิการ์ ป้อมฟู
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ หนูสี
3.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มูลลิปุ้ม
4.เด็กหญิง สุภาสินีย์ แสงปราการ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ คงศรี
6.เด็กหญิง อันดา คำปัญญา
7.นางสาว ดาราวดี บุญเปรี่ยม
8.นางสาว พุทธรักษา ดวงใส
9.เด็กหญิง เกวลี สิงห์ตะนะ
10.นางสาว กานดา นันทะรักษ์
11.นางสาว สุพัตรา ทองจำนงค์
12.เด็กหญิง พรพิมล ปอกบุญเรือง
1.นาย อัครชัย นาดี
2.นาย จิรายุ ประทุม
4 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ดคชโธันยพงค์ ชูชาน
2.เด็กชาย อิศเรศ นักกองดี
3.เด็กชาย ธนโชติ วันต๊ะ
4.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ รักประชา
5.เด็กชาย ธันยพงศ์ เรืองศิทร์
6.เด็กชาย เรืองทิร์ แซ่รี
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
2.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
5 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วิภาภรณ์ วิหาร
2.เด็กหญิง พรไพลิน ขาวละออ
3.เด็กหญิง สาริกา แซ่หาญ
4.นางสาว กนชญธธกนชญธ ลีลาธรรมสัจจะ
5.เด็กหญิง ชนิภรณ์ ยศโทร
6.เด็กหญิง ศุภานัน ยศโสทร
1.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
6 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สิริยากร คำอุปละ
2.นางสาว ลัดดาวรรณ มีพอ
3.นางสาว คีตภัทร์ มัฆวาลย์
4.นางสาว พรณิชา ยานะ
5.นางสาว จุฑารัตน์ วุฒิ
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
14.60 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา กันทะวงค์
1.นาย คมกริช พลหาญ
8 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
3.43.80 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ แซ่วื้อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
9 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
6.57.10 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิชดา แซ่เล่า
1.นาย คมกริช พลหาญ
10 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
20.38.48 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จัว แซ่วื่อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
1.19.01 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พวงผกา สกุลรัตนะดี
1.นาย คมกริช พลหาญ
12 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วรเวช ลักษณาการ
2.นาย จัว แซ่วื่อ
3.นาย อังคาร แซ่ม้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศลิษา รักษาป่า
2.นางสาว จิรนันท์ คำปัน
3.นางสาว วรัชยา เมืองมูล
1.นาย อุทัย จันทครู
14 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชานน อยู่ลือ
2.เด็กชาย นราวิชญ์ ทิสา
3.เด็กชาย ธนากร แซ่ล้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จัว แซ่วื่อ
2.นาย อังคาร แซ่ม้อ
3.นาย นพรัตน์ ท้องทากาศ
4.นาย โชคชัย อาภา
1.นาย อุทัย จันทครู
16 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรริน แซ่ฟุ้ง
2.เด็กหญิง นงนภัส แซ่เล่า
1.นาย อุทัย จันทครู

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.062661170959473 วินาที