#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรพงษ์ ชุปไธสง
2.นาย ทรงวุฒิ สวยเลิศ
3.นาย ชินพัฒน์ ศรีวิชัย
4.นาย ชิษณุพงษ์ สุขสำราญ
5.นาย ทัศนพล วุฒินุช
6.นาย ณัฐดนัย ต้าวติ๊บ
7.นาย นาวิน แก้วกระจ่าง
8.นาย ณัฐวุฒิ จักรดี
9.นาย ณัฐสิทธิ์ หมื่นยิ่ง
10.เด็กชาย พงศกร น้อยหมี
11.นาย ชัชนันท์ สายศักดิ์
12.นาย ธนกฤต แก้วสืบ
13.เด็กชาย ชญานนท์ ทนทาน
14.นาย จิรภัทร แสนสุยะ
15.เด็กชาย ยุทธนันท์ นุใจ
1.นาย ธนาเทพ ธิตา
2.นาย อนุชิต พรมอ้าย
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภัทรพงษ์ ชุปไธสง
2.นาย ณัฐวัฒน์ วุฒินุช
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฐนิชา แก่นแค
2.นางสาว ดาลิน แก้วกองมูล
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วายุพัฒน์ ฟ้าตา
2.เด็กหญิง ณัฐนรี ยกยอน
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
5 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐวัฒน์ วุฒินุช
2.นางสาว ดาลิน แก้วกองมูล
3.นาย ภูรินทร์ อำนาจศาล
4.นางสาว อรสา ยั่วยวน
1.นาย ยงยุทธ สุรัตน์
2.นาย เอกนรินทร์ จันทร์แก้ว
6 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ ใจคิด
2.เด็กชาย รัฐภูมิ นุใจ
3.นาย รัฐศาสตร์ จักรแก้ว
4.เด็กชาย พงศกร ศรีแปลงวงศ์
5.นาย กิตติคุณ เครื่องสาย
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
7 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สายวรรณ
2.เด็กหญิง ทิพปภา ใจหมั้น
3.เด็กหญิง กฤติกานต์ หล้าเที่ยง
4.เด็กหญิง สุชัญ เผื่อนา
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
8 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธนารีย์ เตจะวงศ์
2.นางสาว ธิดารัตน์ ทะระมา
3.นางสาว เพ็ญจันทร์ วนาพงษ์สกุล
4.นางสาว สุพพัตรา แซ่แต้
5.นางสาว นราทิพย์ ปันเท
1.นาย ถนอม ใจโลกา
2.นาย วัลลภ ดำธรรมรงวิทย์
9 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย จิรภัทร แสนสุยะ
2.นาย ภัทรพณ ราโช
3.นาย วรินทร นาแพร่
4.นาย พัทธดนย์ ไชยชมภู
5.นาย ปัญญากรณ์ คำลือ
6.นาย พิชาติเมธ ดุเหว่า
1.นาย จักรพงศ์ ดั้นเมฆ
2.นาง มาลี มนาคม
10 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
11.86 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธนกฤต แก้วสืบ
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
57.19 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร หน้อยหมี
12 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
2.16.99 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง
13 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
4.40.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง
14 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
17.28.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารียา ชื่นใจ
2.นางสาว เกตน์สิรี เป็งอิ่นแก้ว
3.นางสาว กรรญาภรณ์ สุธรรมแปง
4.นางสาว ศิริมล นาเมืองรักษ์
1.นางสาว พรรษา จำเริญ
2.นาง บานเย็น รู้ธรรม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.057113170623779 วินาที