#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
2 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วสิกา ภิบาลศิลป์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
3 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถาแก้ว
2.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
4 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศลิษา งามเจริญ
2.นาย ณัฐกร มโนวงค์
1.นาย ณัฐพงษ์ จักรคำ
2.นาย สังวร บัวอินทร์
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
2.นางสาว นรีกานต์ กอนแก้ว
3.นางสาว ธัญชนก โยแสง
4.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
5.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
6.นางสาว กชกร หมูคำ
7.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
8.นางสาว จุฬาภรณ์ ปัญญาหลง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
6 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บัญญวัต อุตมา
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
7 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
3.07.95 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
8 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
4.95 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย มานัส ใจปัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
9 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
14.61 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
31.92 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
1.16.40 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
12 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
3.06.40 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา กาวี
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
13 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
10
9.39.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
14 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.01.30 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
15 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
5.40.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
2.เด็กหญิง จุฑาธิป จอมเชื้อ
3.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
4.เด็กหญิง ณัฐวดี สุนทรภักดิ์
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
16 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
3.33 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
17 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
15.64 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก้ว
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
18 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
5
5.74 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรี ดีแก
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
19 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
1.02.07 นาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฐนกร วงษ์สกุล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
20 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
13.64 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
21 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
3.22.06 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
22 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
8.08.25 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
23 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
7
17.54.00 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญชนก โยแสง
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
59.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
3.นางสาว ธัญชนก ฟักก่าเขียว
4.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
5.31.89 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชารี ขุนหมื่น
2.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมตัน
4.นางสาว พิชชา บุญตัน
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
26 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
16.98 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
7.26 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
28 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วริศรา แสนอินทร์
2.เด็กหญิง วาสนาพร บุตรดาวงษ์
3.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
4.เด็กหญิง จิราพร เทพวงศ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
29 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ทิพรดา มาติ๊บ
2.นางสาว ณัฐนันท์ สมวรรณ
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมต้น
4.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.086560010910034 วินาที