#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
1 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพญาเม็งราย
2 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
3 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
11.25 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
17.06 เมตร
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
7 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
8 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
9 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
10 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพญาเม็งราย
11 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
57.19 วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
13 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
14 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1
17.28.48 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
15 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพญาเม็งราย
16 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
17 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
19 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1
6.57.10 นาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนพญาเม็งราย
20 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
21 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
22 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
23 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
4.40.60 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
24 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
25 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
2.14.89 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
26 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
27 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
2.59.84 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
28 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
2.20.96 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
29 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
30 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
31 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
32 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
33 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
34 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
35 กรีฑา
วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
14.54.27 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
36 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
37 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
38 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
24.79 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
39 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
40 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2
39.63 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
41 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
42 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
43 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
44 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
45 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
46 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
47 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
48 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพญาเม็งราย
49 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
50 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
51 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
52 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
53 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
54 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
55 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
56 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
60 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
61 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
62 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
63 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
64 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
65 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
66 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพญาเม็งราย
67 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพญาเม็งราย
68 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
2.16.99 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
69 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
20.60 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
70 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
1.19.38 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
71 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
8.61 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
72 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
28.17 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
73 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
11.86 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
74 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
50.54 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
75 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
5.16.42 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
76 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
9.73 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
77 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
3
14.60 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนพญาเม็งราย
78 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
5.29 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
79 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3
24.23 วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
80 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
81 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3
1.10.33 นาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
82 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
83 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
84 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
85 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
86 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
87 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
88 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
89 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
90 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
91 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
92 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4.80 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
93 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
94 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
95 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
96 กรีฑา
พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
36.05 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
97 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
98 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
99 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
100 ฟุตบอล
ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
101 ฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
102 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
3.15.14 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
103 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
104 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
105 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
106 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
107 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
59.40 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
108 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
109 ฟุตซอล
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
110 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
111 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
112 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
113 วู้ดบอล
การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
114 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
115 บาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
116 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
117 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
118 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
50.76 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
119 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
120 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
121 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
122 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
123 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
124 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
125 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
126 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
127 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
17.41 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
128 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
129 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
130 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
131 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
132 เปตอง
การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
133 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
134 วอลเลย์บอล
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
135 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
136 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
137 E-sports (ROV)
การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
138 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
139 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
1.00.01 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
140 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
3.58.50 นาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
141 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
2.53.22 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
142 กรีฑา
วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
20.38.48 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
143 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
5.43.85 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
144 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
26.42 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
145 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
6.98 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
146 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
25.73 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
147 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5
29.86 วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
148 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
8.19 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
149 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
5
11.62 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
150 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5
4.70 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
151 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
3.53 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
152 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
1.19.01 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
153 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6
24.88 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
154 กรีฑา
พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
6
14.54 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
155 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
14.98 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
156 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
6
5.55 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
157 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
20.27 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
158 กรีฑา
วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
8.57.56 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
159 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6
4.30.48 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
160 กรีฑา
กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
6
3.30 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
161 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
6
6.95 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
162 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
21.91 เมตร
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
163 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7
1.03.68 นาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
164 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
4.38.12 วินาที
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
165 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
7
48.62 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
166 กรีฑา
ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7
19.93 เมตร
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
167 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
7
6.12.66 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
168 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
1.06.06 นาที
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
169 กรีฑา
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
8
1.00.15 นาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
170 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
8
3.43.80 วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนพญาเม็งราย
171 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
8
19.78 เมตร
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.6113109588623 วินาที