1.ฟุตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2 0009 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3 0010 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2 นายอดิเรก น้ำสา ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
2.ฟุตซอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0007 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
3 0008 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3.วอลเลย์บอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0003 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นายสิริกันยกร จันมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางจานทองบุญ กลมมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 นายสลักเพชร พรรณมาตย์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
5 นางวันเมษา แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
2 0004 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นายสิริกันยกร จันมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางจานทองบุญ กลมมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 นายอภิศักดิ์ ต้าวคำ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
5 นางสาวตรีชฎา ประวัง ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
6 นายสลักเพชร พรรณมาตย์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
7 นางวันเมษา แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
3 0005 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นายสิริกันยกร จันมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นางจานทองบุญ กลมมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 นายอุเทน บุญตัน ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
5 นายสลักเพชร พรรณมาตย์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
6 นางวันเมษา แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 0006 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวนิลิน ปัญญาปา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายสิริกันยกร จันมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางจานทองบุญ กลมมา ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวสุขนิษฐ์ ยาละ ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
5 นายสลักเพชร พรรณมาตย์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
6 นางวันเมษา แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4.บาสเกตบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0021 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
2 0022 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 0023 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
4 0024 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นายจิรวัฒน์ แก่นเรณู ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
5.เซปักตะกร้อ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0025 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นายปรัชญา ขอดแหวน ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
2 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางจีรพร กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 นายสุวิทย์ สีตื้อ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
2 0026 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นายปรัชญา ขอดแหวน ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
2 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางจีรพร กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 นายสุวิทย์ สีตื้อ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
3 0027 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นายปรัชญา ขอดแหวน ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
2 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางจีรพร กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 นายสุวิทย์ สีตื้อ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 0028 การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นายปรัชญา ขอดแหวน ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
2 นายเกียรติภูมิ กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางจีรพร กองจาย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 นายสุวิทย์ สีตื้อ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
6.เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0011 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
2 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
2 0012 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นายสุรชัย วัชระภาสร ครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
4 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
3 0013 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
2 นางสาวนฤนารถ วงค์เอ้ย ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
3 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
4 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
4 0014 เทเบิลเทนนิส ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวพิสมัย วังหมื่น ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวนฤนารถ วงค์เอ้ย ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
5 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
6 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
5 0015 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
2 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
6 0016 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นายสุรชัย วัชระภาสร ครูโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม กรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
4 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
7 0017 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นางสาวพิสมัย วังหมื่น ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
5 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
8 0018 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
2 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
3 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
9 0019 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1 นางสาวพิสมัย วังหมื่น ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
5 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
10 0020 เทเบิลเทนนิส ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
1 นางสาวพิสมัย วังหมื่น ครูโรงเรียนพานพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 นางสาวพิมพ์วิภา ผ่องใส ครูโรงเรียนพานพิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวอ้อยทิพย์ รินคำแดง ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เลขานุการ
5 นางศรีนภา ศรีธนะ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการ
7.เปตอง
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0029 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 0030 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 0031 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 0032 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยว รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
5 0083 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
6 0084 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
7 0085 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
8 0086 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
9 0087 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
10 0088 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
11 0089 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ ครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
12 0090 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม 3 คน รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
13 0091 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ ครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
14 0092 การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่น ไม่จำกัดอายุ
1 นางสาวดวงฤดี แซ่โอ้ว ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายฉลอง สุยะวงค์ ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางธัญทิวา ชัยวุฒิ ครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม กรรมการ
8.กรีฑา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0037 วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
2 0038 วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
3 0039 วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
4 0040 วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
5 0041 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
6 0042 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
7 0043 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
8 0044 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
9 0045 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
10 0046 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
11 0047 ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
12 0048 วิ่ง 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
13 0049 วิ่ง 200 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
14 0050 วิ่ง 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
15 0051 วิ่ง 800 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
16 0052 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
17 0053 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
18 0054 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
19 0055 กระโดดไกล รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
20 0056 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
21 0057 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
22 0058 ทุ่มน้ำหนัก (3.65 กิโลกรัม) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
23 0059 วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
24 0060 วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
25 0061 วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
26 0062 วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
27 0063 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
28 0064 วิ่ง 5000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
29 0065 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
30 0066 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
31 0067 กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
32 0068 ขว้างจักร (1.5 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
33 0069 พุ่งแหลน (700 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
34 0070 ทุ่มน้ำหนัก (5.45 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
35 0071 วิ่ง 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
36 0072 วิ่ง 200 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
37 0073 วิ่ง 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
38 0074 วิ่ง 800 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
39 0075 วิ่ง 1500 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
40 0076 วิ่ง 3000 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
41 0077 วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
42 0078 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
43 0079 กระโดดไกล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
44 0080 ขว้างจักร (1 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
45 0081 พุ่งแหลน (600 กรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
46 0082 ทุ่มน้ำหนัก (4 กิโลกรัม) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
9.E-sports (ROV)
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0033 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
1 ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ แก้วมหาคุณ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นางสาวสาธินี กันทะมี ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
5 นายอดิเรก วิลัย ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
6 นายอภิศักดิ์ ต้าวคำ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
2 0034 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
1 นางสาวสาธินี กันทะมี ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4 นายภิเบส อริยะ ครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
5 นายภิเบส อริยะ ครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กรรมการ
6 นายอดิเรก วิลัย ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3 0035 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
1 นางสาวสาธินี กันทะมี ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4 นายอภิศักดิ์ ต้าวคำ ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กรรมการ
4 0036 การแข่งขันกีฬา E-sports (ROV) รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
1 นางสาวสาธินี กันทะมี ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
2 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย ครูโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม กรรมการ
3 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
4 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง ครูโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม กรรมการ
10.วู้ดบอล
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0094 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
2 0095 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
3 0096 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
4 0097 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนการตี ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
5 0098 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
6 0099 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท บุคคล รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง
7 0100 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุชาย
8 0101 การแข่งขันวู้ดบอล ประเภทการนับจำนวนเกท ทีม รุ่น ไม่จำกัดอายุหญิง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.16621494293213 วินาที