#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว พัชรพร แซ่หลี่
2.นางสาว รัตนา แซ่จู
3.นางสาว สมศรี หวุ่ยยือกู่
4.นางสาว มธุรพร เยซอกู่
5.นางสาว นุช แซ่จู
1.นาย ภิเบส อริยะ
2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว สุพรรณษา จันคำ
2.นางสาว ทิฆัมพร คำแก้ว
3.นางสาว ญาณิศา จันทาคำ
4.นางสาว นฤดี คำแก้ว
5.นางสาว วินิธา นาใจ
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2.นาย วรวิช ชัยก๋า
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นางสาว ศุทธินี โมธรรม
2.นางสาว ภีรดา สายปัญญา
3.นางสาว จิตรกัญญา กระทง
4.นางสาว จิรนันท์ เตโจ
5.นางสาว กฤษณา ชัยบัวคำ
6.นางสาว ฐิติชญา กระธง
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นางสาว โยธิดา จุใจ
2.นางสาว กาญจนา โลกคำลือ
3.นางสาว อนัญญา คำยันต์
4.นางสาว ต้องฤทัย เทพปวน
5.นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม
6.นางสาว นฤมล ค้าแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
5 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
1.นางสาว มุกธิดา คงทน
2.นางสาว ธิดารัตน์ คงทน
3.นางสาว เปรมศินี นามศรีทิ
4.นางสาว พัชญาภัค ศรีหมื่น
5.นางสาว พัชญาภา ศรีหมื่น
1.นาย ก้องกัมปนาท กุลปัญญา
2.นางสาว อนงค์ศรี กุณา
6 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นางสาว สิริยากร คำอุปละ
2.นางสาว ลัดดาวรรณ มีพอ
3.นางสาว คีตภัทร์ มัฆวาลย์
4.นางสาว พรณิชา ยานะ
5.นางสาว จุฑารัตน์ วุฒิ
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว ศศิประภา เฉลียวไว
2.นางสาว กัญญาพัชร ใจมั่น
3.นางสาว ธมนวรรณ ศรีกันธา
4.นางสาว ช่อผกามาศ องอาจรักษ์
5.นางสาว กัญชริตา ตะวันแสง
6.นางสาว ณิชากานต์ สุขเพียง
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.เด็กหญิง สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง
2.นางสาว อารีน่า วงค์ศร
3.เด็กหญิง ชิชาญา เทนอิสสระ
4.นางสาว กำไลทิพย์ พรหมบุตร
5.เด็กหญิง รางรินทร์ ชอบทองหลาง
6.นางสาว จิรัชยา แสนเหลี่ยว
1.นาย อภิศักดิ์ ต้าวคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.027150869369507 วินาที