#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.เด็กชาย จักรกฤษ หงษ์คำ
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ชัยรินทร์
3.เด็กชาย ดวงตะวัน ลังกา
4.เด็กชาย ภูวดล ผิวผ่อง
5.เด็กชาย ปุรเชษฐ์ สีแสง
1.นาย ราชัญ วงศ์สอน
2 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย ณัฐกิตติ์ ท้าวชัยมูล
2.นาย ปุณณวัฒน์ ใจยม
3.นาย ศุภกฤต หน่อแก้ว
4.เด็กชาย ณัฐวิทย์ บุญก้ำ
5.เด็กชาย ศุภชัย เหล่าเขตรกิจ
1.นางสาว หนึ่งฤทัย ลำดวง
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม
1.นาย พีรวิชญ์ วรรณสอน
2.นาย ภุชงค์ หม่องพิชัย
3.นาย บวรรัช กรอุไรวัฒนา
4.นาย สุวชัช ขันแก้ว
5.นาย อัครพงษ์ สุระรินทร์
6.นาย ณรงค์พล จันทร์ทูรย์
1.ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพระ ทองเฉลิม
2.นาย ธนพิพัฒน์ ทิพย์ปัญญา
4 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กชาย สุรธัช เชอมือ
2.นาย พรชัย จือเปาะ
3.เด็กชาย ปุณณวิช คำวัง
4.เด็กชาย เจียเฮา ลิม
5.นาย วรพงศ์ กันแก้ว
6.เด็กชาย ภาคิน กันธะวงค์
1.นาย เธียรวิชญ์ อัครศิริโชติวงค์
2.นางสาว ชนาธิป ปะทะดวง
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กชาย ดคชโธันยพงค์ ชูชาน
2.เด็กชาย อิศเรศ นักกองดี
3.เด็กชาย ธนโชติ วันต๊ะ
4.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ รักประชา
5.เด็กชาย ธันยพงศ์ เรืองศิทร์
6.เด็กชาย เรืองทิร์ แซ่รี
1.นาย สิงห์ชาย อิ่นคำ
2.นาย พิพัฒน์ ยะวงค์
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ นฤมิตสิงขร
2.เด็กชาย ธัญสิษฐ์ เผ่าสัจจามิกร
3.เด็กชาย ทรงพล แซ่มี
4.เด็กชาย ณัฐพงศ์ เซอมือ
5.เด็กชาย ภูรินทร์ แซ่ลี
6.เด็กชาย วิชชากร แซ่เฉิน
1.นางสาว นัทธิณี พรหมณี
2.นางสาว ดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.เด็กชาย ศราวิน ไหมเหลือง
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ศรีจันทร์
3.เด็กชาย ภัทรกร อ่อนสี
4.เด็กชาย ธนภูมิ กันทะวงค์
5.เด็กชาย ชุติพนธ์ คำใส
1.นาย อดิเรก วิลัย
2.นาย ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.เด็กชาย ภาคิน ปินนะรา
2.เด็กชาย ปิยเชษฐ์ แสงจันทร์
3.เด็กชาย จักรพรรดิ์ จมงาม
4.เด็กชาย คณานัมภ์ รำไพ
5.เด็กชาย ธนทัต สานวงศ์อินทร์
6.เด็กชาย แทนคุณ โพธิ์แก้ว
1.นาย จิรพงศ์ ลำคำ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.026830196380615 วินาที