#
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
บัตรประจำตัว
1 นางสาวสาธินี กันทะมี
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
กรรมการ
2 นายณัฐวุฒิ อินทะชัย
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
กรรมการ
3 นางสาวหนึ่งฤทัย ลำดวง
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
กรรมการ
4 นายอภิศักดิ์ ต้าวคำ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
กรรมการ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.0059709548950195 วินาที