#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
1.นางสาว ณัฏธชา ครุฑคำ
1.นาย สถิตย์ จินาติ๊บ
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นางสาว ธัญญาลักษณ์ เกิดโชค
1.นางสาว นันทิกานต์ อินปันส่วน
4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.นางสาว จงลักษณ์ หล้าปา
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว กรชกร เหล่ารินทอง
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว มณีพร ภูมิพันธ์

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.02106499671936 วินาที