#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นางสาว อัจจิมา ชัยพนัส
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
2 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว จันจิรา มาเย๊อะ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว พรนภัส สายน้ำเย็น
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
1.นางสาว มุฑิตา สร้อยสุมาลี
1.นาย อรรถวัฒน์ สุคำ
5 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นางสาว จันทร์สุข นามชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว ศศิชา สุขเกษม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.042223930358887 วินาที