#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
1.นาย ยศกร พลธานี
1.นาย นัทธพงศ์ วงศ์ราช
2 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
1.นาย กฤษฎา บุญสูง
1.นาย ศรายุธ พวงยอด
3 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
1.นาย ฐิตินันท์ ปิตตาฝ้าย
1.นาย รัฐเขตร แรงทน
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย ณัฐพล ภัทรเสถียรชัย
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.017587900161743 วินาที