#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนพานพิทยาคม
1.นาย ธีรพัฒน์ ประเสริฐ
1.นางสาว พิมพ์วิภา ผ่องใส
2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นาย สุชาติ แซ่หวู่
1.นาย พิษณุ ปันพรม
3 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นาย จัว แซ่วื่อ
1.นาย คมกริช พลหาญ
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
1.นาย บัลลังก์ ฉางข้าวชัย
2.นาย เพิ่มลาภ พรมุนีประสิทธิ์
1.นาย ทยากร ภัทรกรเดชาสกุล
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นาย ต่อตระกูล ก้อนศิลา
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นาย ชนาภัทร สุดถนอม
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นาย ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพชร
8 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.นาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ
9 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นาย นฤดินทร์ วุฒิเปียง

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029236078262329 วินาที