#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กหญิง สัณห์สิรี กิตติยาภิวัฒอมร
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง มนต์นภา บุญมาเจริญ
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
4 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.เด็กหญิง นิชดา แซ่เล่า
1.นาย คมกริช พลหาญ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง ภิญโญ โวยซือกุ
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
1.นางสาว พริมรตา กิตติชยากุล
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ดวงฤดี วันทนาการ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.023771047592163 วินาที