#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
2 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง นฤมล ก๋องมูล
1.นาย วิโรจน์ ทองดีโลก
3 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
1.เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ อุ่นญาติ
2.เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ ใจทัศน์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง รติญา สอนวิเศษ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.015405893325806 วินาที