#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นาย วริทธิ์ แสนเหลี่ยว
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ เหม่อแล
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
2.นางสาว พัชรินทร์ แก้วมาลา
2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.นางสาว อภิชญา สีดา
2.นาย รัชชานนท์ สมทะนะ
1.นาง ณัฐกานต์ ทาเอ้ย
2.นาย เสกสรร เทพยศ
3 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นาย ประสพโชค แซ่ลี
2.นางสาว ศรัณณี วงค์แหวน
1.นางสาว บุหงา คำบัว
4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
1.นางสาว อลิสรา แสนชมภู
2.เด็กชาย ชินพัฒน์ ยศวงค์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ถนอมศรี ไชยชนะ
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.นาย สัญญา แซ่หาญ
2.นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลี
1.นาย วสุพล มังคลาด
2.นาย สมชาติ ชาญไชย
6 โรงเรียนวาวีวิทยาคม
1.นาย ณฐกร เยอะซอ
2.นางสาว พิมผกา พลอยกมล
1.นาย วิรุตน์ เตรียมทนะ
7 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.นาย อาเยอะ เชอมือ
2.นางสาว อามือ มาเยอะ
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว ไอวรินทร์ ชื่นแสน
2.นาย วทัญญู เชื้ออ้วน
1.นาง มยุรี สันวงค์
2.นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีจม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025920867919922 วินาที