#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.นางสาว ชนาพร ปุ่ยือ
2.นางสาว ธนาพร วอยือ
3.นางสาว ศิริลักษณ์ ต๊ะแช
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
2.นางสาว พัชรินทร์ แก้วมาลา
2 โรงเรียนปล้องวิทยาคม
1.นางสาว อารียา ชื่นใจ
2.นางสาว เกตน์สิรี เป็งอิ่นแก้ว
3.นางสาว กรรญาภรณ์ สุธรรมแปง
4.นางสาว ศิริมล นาเมืองรักษ์
1.นางสาว พรรษา จำเริญ
2.นาง บานเย็น รู้ธรรม
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.นางสาว ทิพรดา มาติ๊บ
2.นางสาว ณัฐนันท์ สมวรรณ
3.นางสาว ภัณฑิรา พรมต้น
4.เด็กหญิง ณธิดา จันทร์ตาคำ
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว วรัญญา จันต๊ะ
2.นางสาว พินิตนันท์ ปงลังกา
3.เด็กหญิง สุชาดา ยะถาคำ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.นางสาว กนกวลัย สีสวัสดิ์
2.นางสาว กรรวี ปัญญาโลหิต
3.นางสาว ภัทรมน ประทุมวรรณ
1.นางสาว อาทิตย์ติยา สุขเสาร์
2.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.นางสาว ปิยวรรณ แก้วศรีนวล
2.นางสาว พิรญาณ์ แก้วคำแดง
3.นางสาว เนตรชนก ไชยรินทร์
4.นางสาว ปรีดีญาภรณ์ แย้มฟัก
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์
7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.นางสาว ศุภดา ตาคำไว
2.นางสาว ทักศินา ก๋าวี
3.นางสาว กุหลาบ แซ่ลี
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024562835693359 วินาที