#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
1.เด็กหญิง ปราณญาริน อิ่นคำ
2.เด็กหญิง ธันวา กองธรรม
3.เด็กหญิง ศิริวิมล แสนวัน
4.เด็กหญิง เนตรนภา แสนวัน
1.นางสาว ภรภัทร สอนศรี
2.นาย ลิขิต เจนใจ
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กหญิง วิมพ์วิภา มสีวัลย์
2.เด็กหญิง ศรัณยา วงค์คำอ้าย
3.เด็กหญิง ชลชนก ยามรักษ์
1.นาย ครูศรชัย กาวิต๊ะ
2.นางสาว ศศิธร เสาร์ปา
3 โรงเรียนนครวิทยาคม
1.เด็กหญิง วริศรา แสนอินทร์
2.เด็กหญิง วาสนาพร บุตรดาวงษ์
3.เด็กหญิง สุภารวดี ตาต่อม
4.เด็กหญิง จิราพร เทพวงศ์
1.นางสาว พรรณิภา ยะตา
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง ภัทรปภา ศรีอ่อน
2.เด็กหญิง ชัญญาภัค ชัยมงคล
3.เด็กหญิง อภิญญา อินทะวงศ์
4.เด็กหญิง เพชรประกาย ทะนันไชย
1.นาย ภูวนัย หม่องพิไชย
5 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
1.เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน
2.เด็กหญิง ตะวัน คาล่า
3.เด็กหญิง จันจิรา นำขา
4.เด็กหญิง พิมพิกา ยืนยงแสน
1.นาย สมชาย สมบูรณ์
2.นาย ไพวุฒิ ขุนซาง
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
1.เด็กหญิง จิลลาภัทร โม๊ะจันทร์
2.เด็กหญิง วิลาสินี แก้วสุภา
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ ธรรมศร
4.เด็กหญิง ญานิศา คำทอง
1.นางสาว ฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์
2.นางสาว ภัทรภร ชัยปัญหา
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ภัสสร ปัญญารัชตโสภณ
2.นางสาว ณัฐชยา วงค์ขัติย์
3.เด็กหญิง ณัชชา ศักดาเพชรศิริ
1.นางสาว รัชฎา ตาใจ
2.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
8 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.025650978088379 วินาที