#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กชาย ชัยศร ลาเชกู่
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ โยวเผาะ
3.เด็กชาย กันตพล เยเบียง
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
2.นางสาว พัชรินทร์ แก้วมาลา
2 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.เด็กชาย ภาคภูมิ มาเยอะ
2.เด็กชาย สุรชัย ทาคำมา
3.เด็กชาย ทัชชกร ชื่นศรีอนันต์
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
4 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
1.เด็กชาย วิทวัส วงค์แก้ว
2.เด็กชาย คุณานนท์ กันทอน
3.เด็กชาย รฐนนท์ มุสิกะพงษ์
4.เด็กชาย พนา เกิดแก้ว
1.นาย อรรถพงษ์ คำวิลัย
2.นางสาว นวพรรณ โยทา
5 โรงเรียนพญาเม็งราย
1.นาย ชานน อยู่ลือ
2.เด็กชาย นราวิชญ์ ทิสา
3.เด็กชาย ธนากร แซ่ล้อ
1.นาย อุทัย จันทครู
6 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ภาคิน มหาวงค์
2.เด็กชาย เนตินัย หน่อท้าว
3.เด็กชาย จิรภัทร ทสีพรม
4.เด็กชาย สิรวิชญ์ ช่างปั้น
1.นาย ภูษิต กิจกัญจนาสน์
7 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
1.นาย ศุุภการต์ พยาราช
2.นาย อภิสิทธิ์ ตาสาย
3.นาย ศราวุฒิ สมรัตน์
1.นาย เจษฎา สุพันธะ
8 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กชาย พัขรพล เดชคิด
2.เด็กชาย นราเทพ บุญมั่น
3.เด็กชาย ทัตเทพ ใจเสน
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
9 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.041499137878418 วินาที