#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
2.เด็กหญิง ทิพย์สุคนฌ์ คำปัน
3.เด็กหญิง นริญญา บัวละพัน
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นาย อนุพงษ์ รวมจิตต์
2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง ญาณิศา ปัญญาอิ่นแก้ว
2.เด็กหญิง มนัฐสนันท์ ศรีดาบุญ
1.นาย วิชัย อุ่นมหาวรรณ์
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
1.เด็กหญิง พัชรี เยลี
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ พัชรมโน
1.นาย สมชาติ ชาญไชย
2.นาย วสุพล มังคลาด
4 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.เด็กหญิง หมี่แล แยเบียง
2.เด็กหญิง ฤทัย มาเยอะ
3.เด็กหญิง สุกัญญา มาเยอะ
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
5 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ทะไล
2.นางสาว สุพรรษา ทองไชย
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จะผือ
2.เด็กหญิง พัชรภา เสรี
3.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ จะหา
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์
7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
1.เด็กหญิง ชนิษฐา นวลเเจ่ม
2.เด็กหญิง นภาพร คุณสะปิง
1.นาย ปรเมษฐ์ อินเขียว
2.นางสาว รัชฎา ตาใจ
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
1.นางสาว ชัญญานุช ววรณภพ
2.นางสาว ธัญพิชชา เอมเจริญ
1.นาง มยุรี สันวงค์
2.นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีจม
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ พณสิมมา
2.นาย ธีรเทพ จันทร์อิ่ม

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029685020446777 วินาที