#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
1.เด็กชาย ธนภัทร จีระการ
2.เด็กชาย ธนภัทร จับใจนาย
1.นาย ประเสริฐ เครื่องพนัส
2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ธิรินทอง
2.เด็กชาย กิตติกร อวดผิว
3.เด็กชาย ธนกิตร์ บุญสุข
1.นาย ครูศรชัย กาวิต๊ะ
2.นางสาว ศศิธร เสาร์ปา
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
1.เด็กชาย ชัชวาล ดีมาก
2.เด็กชาย ภิงควัฒ วงศ์ชัย
3.เด็กชาย ชิงชัย อินโน
1.นางสาว พัชรินทร์ แก้วนึก
2.นาย เกียรติศักดิ์ ต้าวก๋า
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย จักรพงค์ กองฟู
2.เด็กชาย ภูวนาท หม่องพิไชย
3.เด็กชาย รัศมิ์ธศิลป์ ทะจันทร์
1.นางสาว บุหงา คำบัว
5 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กชาย ณรงค์กร ก้างยาง
2.เด็กชาย ธวัชชัย ทะจิตร
1.นางสาว อรวรรณ ส่งศรี
2.นาย พิชญ์ ติ๊บเบชา
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ ไม้เลื้อย
2.นาย พชรพล เขื่อนแก้ว
1.นาง ธัญทิวา ชัยวุฒิ
2.นาย เจษฎา คำเป๊ก
7 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กชาย กิตติภพ ยาวิราช
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ ทิสงค์
3.เด็กชาย ธนวันต์ ไชยติ๊บ
1.นาย ฉลอง สุยะวงค์
2.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.024217128753662 วินาที