#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
1.เด็กหญิง วรัญญา ยูลึ
1.นาย หล่อโจ ยี่บรา
2.นางสาว พัชรินทร์ แก้วมาลา
2 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ ก๋องคำ
1.นาย เรืองเดช ผิวพรรณ
2.นางสาว กาญจณา กันธะนภี
3 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
1.นางสาว จิราพร สุทินกาศ
1.นาย ดวงเเก้ว ดวงตะวัน
2.นาย วรายุทธ ใจชื้น
4 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
1.เด็กหญิง วัชรากร ตรึกตรอง
1.นางสาว บุหงา คำบัว
5 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
1.เด็กหญิง พรนภา เย็นศิริสกุลงาม
1.นาย วุฒิชัย บุญตูบ
6 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
1.เด็กหญิง แอนนา จะก่า
1.นางสาว ดวงฤดี แซ่โอ้ว
2.นาย ฉลอง สุยะวงค์
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
1.เด็กหญิง ณัชชา แสงเพชร
1.นางสาว ฐิติมา สังข์ทอง
2.นาย นิกร ก้อนแก้ว
8 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
1.เด็กหญิง อารยา จันทร์ประจวบ

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครู ICT โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.029500007629395 วินาที